โครงการ ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์

อัญมณีและเครื่องประดับ

อัญมณีและเครื่องประดับ

อัญมณีและเครื่องประดับ ได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการสูงในตลาดรัสเซียโดยเฉพาะเครื่องประดับเงินของไทยที่มีการนำเข้าอย่างสม่ำเสมอ ไทยยังมีโอกาสจะขยายการส่งออกสินค้าประเภทนี้เข้าสู่รัสเซียได้อีกมากโดยที่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของรัสเซียมีขนาดใหญ่และมีความต้องการหลากหลาย อีกทั้งมีช่องทางเชิงกลยุทธ์การทำตลาดที่เปิดกว้าง ทั้งการนำเข้าโดยตรงหรือทางอ้อม อาทิ การร่วมธุรกิจกับประเทศยุโรปอื่นเปิดโรงงานผลิตอัญมณีในไทย และส่งกลับเข้ามาขายในยุโรป หรือการร่วมมือประกอบธุรกิจ / ลงทุนกับกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States - CIS) บางประเทศซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าในการส่งสินค้าเข้ารัสเซียที่ผ่านมา ผู้ส่งออกไทยมีผลประกอบการและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากในปี ค.ศ. 2014 สัดส่วนการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปยังรัสเซียเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.29 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 107.81 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2013 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่มูลค่าอัญมณีในตลาดนี้ได้เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด และตลาดมีแนวโน้มขยายตัวเนื่องจากจำนวนผู้บริโภคระดับกลางมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เห็นว่า เพื่อส่งเสริมการค้ากับรัสเซีย ผู้ส่งออกไทยควรเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นในรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS อาทิ World Food Expo, Rubber Exhibition, Gems & Jewelry หรือการทำ Business Matching เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการตรงกันทั้งในไทยและรัสเซีย ตลอดจนจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางสื่อทั่วไปและสื่อเฉพาะสินค้า ซึ่งรวมถึงสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ในหมู่ผู้บริโภคให้มากขึ้นด้วย

02/09/2015กลับหน้าหลัก