สไลด์หน้าแรก

สถิติการค้าของประเทศไทยปี 2560

สถิติการค้าของประเทศไทยปี 2560 สถิติการค้าของประเทศไทยปี 2560
    จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง ในปี 2560 มูลค่าการค้าของไทยในตลาดโลกเท่ากับ 15,638,272 ล้านบาท กล่าวคือ การนำเข้า 7,629,898 ล้านบาท และการส่งออก 8,008,374 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ไทยคู่ค้าของไทยอยู่ในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา และออสเตรเลีย ประเทศที่ไทยทำการค้ามากที่สุดคือประเทศจีน ซึ่งมีมูลค่าการค้าระหว่างกันปริมาณ 2,510,462 ล้านบาท ตามมาด้วยสหรัฐฯ และญี่ปุ่นคือประเทศคู่ค้ารายใหญ่รองลงมาจากจีน มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 1,852,236 ล้านบาท และ 1,408,407 ตามลำดับ สินค้าส่งออกหลักของประเทศไทยในตลาดโลกคือ สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์ และประมง) เป็นมูลค่าการส่งออก 776,577.88 ล้านบาท สินค้าเกษตรกรรมหลักคือยางพารามีมูลค่าการส่งออก 204,837.65 ล้านบาท, สินค้าประเภทข้าวมีมูลค่าการส่งออก 174,503.24 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร (572,662.28 ล้านบาท), สินค้าอุตสาหกรรม (6,366,023.69), และสินค้าประเภทแร่ธาตุและเชื้อเพลิง (293,110.64 ล้านบาท) ขณะที่สินค้านำเข้านั้นหลักของไทยได้แก่ น้ำมันดิบ มูลค่า 679,407.3 ล้านบาท, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (669,237.9 ล้านบาท), เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (592,730.1 ล้านบาท)

    ในปี 2560 ประเทศไทยและประเทศรัสเซียมีมูลค่าการค้าระหว่างกันทั้งหมด 106,526.64 ล้านบาท โดยการส่งออก สินค้าจากไทยไปรัสเซียมีมูลค่า 34,842.99 ล้านบาท ในส่วนของการนำเข้าสินค้าจากรัสเซียมายังประเทศไทยนั้น มีมูลค่าการนำเข้า 71,683.7 ล้านบาท  
หากเปรียบเทียบมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียระหว่างปี 2559 และ ปี 2560 โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติของกระทรวงพาณิชย์ จะเห็นได้ว่า ในปี 2559 นั้น มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียคือ 68,542.24 ล้านบาท กล่าวคือ มูลค่าการส่งออก 20,241.28 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้า 48,300.96 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2560 การค้าของไทยและรัสเซียมีมูลค่าสูงถึง  106,526.64 ล้านบาท ประกอบด้วยการส่งออก 34,842.99 ล้านบาท และการนำเข้า 71,683.7 ล้านบาท ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ในช่วงเวลา 1 ปี การค้าระหว่างสองประเทศมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 23,382.7 ล้านบาท

เมื่อดูจากรายการส่งออกจะเห็นว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมจากไทยไปรัสเซียจากเดิมในปี 2559 มีมูลค่า 1,745.2  ล้านบาท ในปี 2560 นั้นเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 2,265.4 ล้านบาท ขณะที่ในส่วนของการนำเข้าจากรัสเซียมาประเทศไทยนั้น การนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียในปี 2559 มีมูลค่า 25,860.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 44,818.9 ล้านบาทในปี 2560  สถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของรัสเซียที่ฟื้นตัวขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีความพร้อมและความสามารถในการผลิตอีกด้วย

ฝ่ายเศรษฐกิจ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
รูปภาพ คมชัดลึก

02/20/2018กลับหน้าหลัก