ข่าวเด่น

งาน Eastern Economic Forum (EEF) ครั้งที่ 3

งาน Eastern Economic Forum (EEF) ครั้งที่ 3 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Creating a New Reality โดยเน้นการประชาสัมพันธ์จุดแข็งของทั้ง 9 เขตการปกครองในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย และจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงานถึง 83 รายการโดยเเบ่งเป็นการนำเสนอนโยบายและกลยุทธต่างๆ ของรัสเซียในการพัฒนาภูมิภาคฯ ตลอดจนการเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคดังกล่าวกับ ตปท. โดยเฉพาะกลุ่มประเทศทั้ง 5 (เกาหลี ญี่ป่น จีน อินเดียและอาเซียน) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจในภูมิภาคฯ โดยมีผู้แทนจากทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเข้าร่วมจาก 60 ประเทศ กว่า 6,000 คน ระหว่างงานได้มีการทำความตกลงการค้ากว่า 217 ฉบับ มูลค่ากว่า 2,496 พันล้านรูเบิล ในสาขาต่างๆ
ฝ่ายไทยมีนายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะได้เข้าร่วมการประชุม โดยระหว่างการประชุมRoscongress ได้ตอบรับให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมเป็น Panelist ร่วมกับผู้แทนภาครัฐและเอกชนจากประเทศอาเซียน ในการเสวนารายการ Russia – ASEAN Business Dialogue ซึ่งนายวินิจฉัยฯ ได้กล่าวถึงศักยภาพของอาเซียนที่เป็นตลาดที่มีผู้บริโภคมากกว่า 600 ล้านคน และมีแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับการที่อาเซียนมีหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและมี FTA กับหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตกลง RCEP ที่อยู่ระหว่างการเจรจา เน้นย้ำบทบาทของไทยที่มีจุดแข็งในด้านภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศต่างๆ และสอดรับกับนโยบายมองตะวันออกของรัสเซีย กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทยรัสเซียที่ครบรอบ 120 ปี ในปี 2560 และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นพลวัตรในทุกด้าน อาทิ การท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางมาประเทศไทยกว่า 1 ล้านคนในปีที่ผ่านมา และรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 และในส่วนของการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับภูมิภาคตะวันออกไกลนั้น ไทยได้นำคณะนักธุรกิจมาแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนที่ตะวันออกไกลเป็นครั้งที่ 2 และหวังว่าท่าเรือแหลมฉบังกับท่าเรือวลาดิวาสต็อกจะริเริ่มการจัดทำ MOU ระหว่างกันในอนาคตอันใกล้

09/12/2017กลับหน้าหลัก