ข่าวเด่น

Innoprom 2017 “Intelligent Production: Global Approach”

Innoprom 2017 “Intelligent Production: Global Approach” Innoprom 2017 “Intelligent Production: Global Approach”
เมื่อวันที่ 10 -13 กรกฎาคม 2560 งาน Innoprom 2017 จัดภายใต้หัวข้อ Intelligent Production: Global Approach ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ อุตสาหกรรมพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน อุตสาหกรรม โลจิสติกข์ และอุตสาหกรรมเครื่องกล โดยงานดังกล่าวได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรม 4.0  ศักยภาพอุตสาหกรรมพลเรือน และเทคโนโลยีที่ใช้ใน การบริหารงานภาคอุตสาหกรรมของรัสเซียให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักธุรกิจรัสเซียและต่างชาติที่เข้าร่วมงาน โดยเน้นการแสดงเทคโนโลยี ทั้งโปรแกรม อุปกรณ์ และหุ่นยนต์ที่เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และ        การเขียน/ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประกอบธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและบริหาร  ความเสี่ยงในการลงทุน
ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมการอภิปราย การเสวนา การหารือโต๊ะกลม และการจับคู่ทางธุรกิจรวมกว่า 150 รายการ หลายประเทศได้จัดนิทรรศการแสดงสินค้าเทคโลยีและการบริการด้านอุตสาหกรรมในงาน (ญี่ปุ่น เยอรมนี อิตาลี อินเดีย และ เกาหลีใต้) และมีบริษัทเอกชนชั้นนำจาก ปท. ต่างๆ เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผู้แทนจากภาคการเงินในงานกว่า 640 ราย ซึ่งในจำนวนดังกล่าว เป็นนักธุรกิจจีนและญี่ปุ่น หลายประเทศละ 170 ราย
ระหว่างพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2560 ประธานาธิบดีรัสเซียได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดงาน Innprom 2017 โดยกล่าวถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีชั้นสูงที่รัสเซียคิดค้นอยู่มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ การลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการบริหารงานอุตสาหกรรม และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของรัสเซียในตลาดโลก ความสำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศสู่อุตสาหกรรมพลเรือนของรัสเซีย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซียกำกับดูแล และการผลิตสินค้า ทางเทคโนโลยีให้มีความหลากหลายตอบสนองกับความต้องการของตลาดซึ่งบริษัท Rostec  เป็นผู้รับผิดชอบ
นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของรัสเซียที่รัฐบาลได้สร้างกลไกเพื่อสนับสนุนภาคเอกชน อาทิ การส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลิตเทคโนโลยีชั้นสูง การสร้าง/หาตลาดสำหรับสินค้าเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างปัจจัยและบรรยากาศที่ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมตั้งแต่ระดับสหพันธถึงระดับชุมชน  

07/19/2017กลับหน้าหลัก