ข่าวเด่น

งานสัมมนารู้ลึกกฎระเบียบตลาดรัสเซียและเอเชียกลาง : Exploring Economic Opportunities in Eurasian Economic Union

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก ร่วมกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union – EAEU) จัดงานสัมมนารู้ลึกกฎระเบียบตลาดรัสเซียและเอเชียกลาง : Exploring Economic Opportunities in Eurasian Economic Union เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุนในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียซึ่งประกอบไปด้วยประเทศรัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนียและคีร์กิซสถาน รวมถึงขยายโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนาและการเสวนาในช่วงเช้า ร่วมด้วย นาง Valovaya Tatyana รัฐมนตรีและสมาชิกคณะกรรมาธิการยูเรเชียน (Eurasian Economic Commission) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก EAEU และนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของ EAEU นางสาวจิตธนา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการส่วนยุโรป 1 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ EAEU พร้อมทั้ง นายอโศก อุปัทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรคทางการค้าระหว่างไทยกับรัสเซีย และมี ดร. วิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองอธิบดี กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการเสวนาฯ

ในช่วงบ่ายคณะผู้เชี่ยวชาญของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานของไทยได้ให้ความรู้และกฎระเบียบทางการค้าและนโยบายสนับสนุนการลงทุนในด้านกฎระเบียบทางเทคนิคในการส่งออกสินค้าไปยัง EAEU และมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและสุขาภิบาลสัตว์ งานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมีนักธุรกิจ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ นักวิชาการและบุคคลผู้สนใจประมาณ 140 คน เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถรับเอกสารข้อมูลประกอบการสัมมนาและเอกสารต่างๆ ได้ข้างล่างนี้

1. Advantages for business

2. SVP_Presentation

3. Technical Regulations

12/08/2016กลับหน้าหลัก