สาระน่ารู้

มาตรการให้สัญชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัสเซีย

มาตรการให้สัญชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัสเซีย เมื่อไม่นานมานี้ฝรั่งเศสได้ทำโครงการ French Tech Visa ซึ่งเป็นโปรแกรมขอวีซ่าพิเศษสำหรับชาวต่างชาติและคู่สมรสที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศ EU และต้องการเข้ามาทำงานเกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพในฝรั่งเศส ซึ่งแม้ว่ารัสเซียไม่ได้มีมาตรการเกี่ยวกับการให้วีซ่าพิเศษ แต่ก็มีมาตรการดึงดูดนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญและแรงงานที่มีฝีมือเพื่อเข้ามาเสริมวิชาชีพที่รัสเซียขาดแคลนและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัสเซีย

ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติรัสเซียและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องชาวต่างชาติและบุคคลไร้สัญชาติสามารถยื่นขอสัญชาติรัสเซียได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.    ภายหลังวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 ชาวต่างชาติและบุคคลไร้สัญชาติที่จบการศึกษาระดับวิชาชีพ (Professional Education) ตามหลักสูตรซึ่งได้รับการรับรองโดยรัฐบาลรัสเซีย จากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการในรัสเซีย และประกอบอาชีพที่สอดคล้องกันไม่ต่ำกว่า 3 ปี ทั้งนี้ ในระยะเวลาดังกล่าวบุคคลที่ขอสัญชาติจะต้องนำเงินสมทบกองทุนบำนาญรัสเซียด้วย หรือ

2.    ชาวต่างชาติและบุคคลไร้สัญชาติเป็นนักธุรกิจ (individual entrepreneur) ในรัสเซีย และต้องประกอบธุรกิจในรัสเซียตลอดระยะเวลา 3 ปี ก่อนการขอรับสัญชาติรัสเซีย โดยในเวลาดังกล่าว ในแต่ละปีบุคคลที่ขอสัญชาติจะต้องจ่ายภาษี (ยกเว้นภาษีที่เรียกเก็บจากทรัพย์สิน ที่ดิน ยานพาหนะ และอากรของรัฐ และไม่รวมจำนวนภาษีอากรที่ชำระเกิน) และนำเงินสมทบกองทุนบำนาญรัสเซียไม่ต่ำกว่า 1 ล้านรูเบิล หรือ

3.    ชาวต่างชาติและบุคคลไร้สัญชาติเป็นนักลงทุนตามกฎหมายรัสเซียโดยมีเงินลงทุนในนิติบุคคลรัสเซียไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินทุนของนิติบุคคลตลอดระยะเวลา 3 ปี ก่อนการขอรับสัญชาติรัสเซีย โดยเงินลงทุนตามเอกสารจัดตั้งของนิติบุคคลนั้นจะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านรูเบิล และภายในเวลาดังกล่าว ในแต่ละปีบุคคลที่ขอสัญชาติจะต้องจ่ายภาษี (ยกเว้นภาษีที่เรียกเก็บจากทรัพย์สิน ที่ดิน ยานพาหนะ และอากรของรัฐ และไม่รวมจำนวนภาษีอากรที่ชำระเกิน) และนำเงินสมทบกองทุนบำนาญรัสเซียไม่ต่ำกว่า 6 ล้านรูเบิล หรือ

4.    ตลอดระยะเวลา 3 ปี ก่อนการขอรับสัญชาติรัสเซียชาวต่างชาติและบุคคลไร้สัญชาติประกอบอาชีพทีกำหนดไว้ในรายการที่กำหนดโดยกระทรวงแรงงานและคุ้มครองทางสังคม รวม 74 รายการ ประกอบด้วย อาชีพแพทย์ในสาขาต่างๆ พยาบาล สัตวแพทย์ ช่างเชื่อมต่อท่อก๊าซ เภสัชกร วิศวกรสาขาต่างๆ และนักคณิตศาสตร์ เป็นต้น โดยบุคคลที่ยื่นขอสัญชาติจะต้องนำเงินสมทบกองทุนบำนาญรัสเซียตลอดระยะเวลาดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ดี หากชาวต่างชาติและบุคคลไร้สัญชาติก็จะต้องสละสัญชาติเดิมด้วย ก่อนหน้าการที่ชาวต่างชาติและบุคคลไร้สัญชาติจะได้รับสัญชาติรัสเซียค่อนข้างยาก และซับซ้อน โดยรัสเซียได้เริ่มใช้กฎหมายเมื่อปี ค.ศ. 2559


ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
รูปภาพจากเว็บไซต์ http://nomadcapitalist.com

07/07/2017กลับหน้าหลัก