สาระน่ารู้

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีศักยภาพในตลาดใหม่ : บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (BRIC)

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีศักยภาพในตลาดบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน

1. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำแนกออกได้ตามระดับของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

  1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ Muti-function และแผงวงจรสำหรับ Hard disk แผงวงจรสำหรับ External Hard Disk Drive และ แผงวงจรสำหรับกล้องดิจิตอลโดยปกติผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการค่อนข้างสูง และมีการปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีรวดเร็ว
  2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับปานกลาง โดยปกติผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดมาได้ระยะหนึ่ง และมีเทคโนโลยีทางการผลิตที่ค่อนข้างแพร่หลาย การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเน้นการทำให้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงมีการรปรับเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีไม่รวดเร็วนัก ซึ่งได้แก่ โทรศัพท์ไร้สาย และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แก่ เครื่องพิมพ์เอกสาร, เครื่องเล่นสื่อแบบพกพา เป็นต้น
  3. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับต่ำ เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งได้แก่ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสูง แต่เน้นการใช้แรงงานจำนวนมากในการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณในการผลิตมาก ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยค่าแรงที่ถูกในการทำกำไร การปรับเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีไม่บ่อยนัก

ภาวะการตลาดของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2552 คาดว่าจะชะลอตัวลงเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้ได้รับผลกระทบจากการที่ความต้องการในผลิตภัณฑ์ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค จอแสดงภาพ (flat panel TV) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ รวมทั้ง อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารและเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หดตัวลง โดยในครึ่งปีแรกของปี 2552 นี้ จากการประมาณการคาดว่าตลาดจะหดตัวลงร้อยละ 10 – 20 แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างก็กำลังเร่งจัดทำแผนกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อว่าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว และหากตลาดกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2552 ตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2552 โดยรวมอาจมีมูลค่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลจากการที่ สามารถประยุกต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

2. อุตสาหกรรมฮาส์ดดิสก์ไดรส์

ตลาดฮาส์ดดิสก์ไดรส์ (Hard Disk Drive-HDD) จะประกอบไปด้วย โทรศัพท์มือถือ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แพร่หลายในระดับ ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์มือถือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา เซฟเวอร์ตลอดจนอุปกรณ์เก็บข้อมูลต่างๆ

จากรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ ไอที ต่างๆ ความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และแบบพกพา ได้ถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตติดลบในปี 2552 นี้ ความต้องการที่ลดน้อยลงของสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ ได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับตลาดฮาร์ดดิสก์ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่อยู่ในช่วงวิกฤต ก็ยิ่งทำให้ความต้องการสำหรับสินค้าประเภทนี้ผันผวนตามไปด้วย

ในทางตรงกันข้าม การเจริญเติบโตของตลาดคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือ Net PC สามารถช่วยในเรื่อง ของความต้องการ ฮาร์ดดิสก์ได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ Net PCs และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ (ดอลล่าห์ต่อ 1 จิกกะไบท์) ของฮาร์ดดิสก์ก็ยังสูงกว่า SSD

ภาพรวมของการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ก็ยังถือว่าอยู่ในด้านบวกสำหรับปี 2552 นี้ แม้ว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันกำลังอยู่ในสภาวะถดถอยก็ตาม

ตารางที่ 9 การประมาณการของฮาร์ดดิสก์จนถึงปี 2555

2551 2552 2553 2554 2555
ปริมาณการผลิต HDD
(พันชิ้น)
565,250.00 587,245.40 677,861.20 771,224.70 856,866.90
อัตราการเติบโต
(ร้อยละ)
 
1.20 11.50 6.20 8.80

ที่มา Gartner, ธันวาคม 2551

3. อุตสาหกรรมแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า

อุตสาหกรรมแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออกที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก และเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ โดยเป็น Supporting Industries ของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุปกรณ์ติดรถยนต์ และเครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคมประเภทต่างๆ ที่ใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นชิ้นส่วนประกอบพื้นฐานสำคัญ และจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าสำเร็จรูปกับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเข้าด้วยกัน

ความต้องการใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าภายในประเทศ มีอัตราการขยายตัวตามภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบในรถยนต์ โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญ สินค้าสำเร็จรูปเพื่อการบริโภค (Consumer Products) เป็นจำนวนมาก ใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided เป็นส่วนประกอบ ในขณะที่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Double-sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole

การเสาะหาตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากราคาแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของผู้ผลิตในแถบเอเชียมีราคาถูกกว่ามาก เพราะต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าผู้ผลิตในแถบยุโรปและ อเมริกา แต่ความต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของในแถบยุโรปและอเมริกานี้ จะให้ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และมีข้อกำหนดเงื่อนไขมากมาย ทำให้การเจาะตลาดลูกค้าในประเทศเหล่านี้ จำเป็นต้องมีตัวแทนจำหน่าย เพื่อช่วยเหลือในด้านการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ความรู้ความเข้าใจลักษณะความต้องการของตลาดต่างประเทศ ตลอดจนการช่วยแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนในกรณีที่แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า มีปัญหาด้านคุณภาพ จึงมีการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายขึ้นทั้งในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยมองหาตลาดที่มีความต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าให้กว้างมากขึ้น

ปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในตลาดแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ายังคงมีความรุนแรงตลอดมา ผู้ผลิตแผ่นพิมพ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ใช้กลยุทธการตัดราคาเพื่อให้ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ามากขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป จำเป็นต้องหาวิธีการเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของตนเองและแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานที่จำเป็นของสินค้าสำเร็จรูปจึงต้องมีราคาลดลง02/10/2015กลับหน้าหลัก