กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

รายชื่อความตกลงที่ลงนามระหว่างการเยือนรัสเซียของ พลเอกประยุทธ์ จันร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

I ความตกลงภาครัฐ

 1. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Russian Federation on Military Cooperation)
 2. บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมระหว่งสำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงินไทยกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินรัสเซีย (Agreement between the Anti-money Laundering Office of the Kingdom of Thailand and the Financial Monitoring Federal Service (The Russian Federation)
 3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทยกับกระทรวงเกษตรรัสเซีย(Memorandum of Understanding between the Ministry of Agriculture and Cooperatives of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Agriculture of the Russian Federation on Agricultural Cooperation
 4. บันทึกความด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย(Memorandumof Understanding between the  Ministry of Natural Resources and Environment of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation in the Sphere  of Environment Protection)
 5. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อขยายและยกระดับความสัมพันธ์ด้านการค้าและเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศ(Memorandum of Understanding on Extension of Trade and Economic Cooperation between the Ministry of Commerce of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Economic Development of the Russian Federation)
 6. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่จับจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงที่นำเข้าและส่งออกระหว่างกรมประมงแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (Memorandum of Understanding between the Department of Fisheries of the Kingdom of Thailand and the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance of  the Russian Federation on Safety Control of Imported and Exported Fishery and Aquaculture Products)

II. ความตกลงภาคเอกชน

 1. Memorandum of Understanding between Charoen Pokphand Group, the Government of Ryazan region and Limited Liability Company RDIF Management Company
 2. Memorandum of Understanding between PTT Public Limited Company and Public Joint Stock Company Gazprom
 3. Memorandum of Understanding between PTT Public Limited Company and Joint Stock Company Novatek
 4. Memorandum of Understanding between The Office of the Board of Investment of the Kingdom of Thailand and The All-Russia Public Organization "Delovaya Rossiya")
 5. Memorandum of Understanding between The Office of Small and Medium Enterprise Promotion, Thailand and ALL-Russia Public Organization  «DELOVAYA ROSSIYA»
 6. Business Cooperation Agreement  between KASIKORNBANK PCL and Limited liabilities Society South Regional Bank
 7. Memorandum of Understanding between the Russian-Thai Trade House LLC and the Thai-Russian Business Council
 8. Memorandum of Understanding between PIDO Group of Companies and MORTON Group of Companies

06/11/2016กลับหน้าหลัก