กฎระเบียบที่ควรรู้

ต้นทุนทางธุรกิจ

ระบบภาษีของรัสเซียจำแนกออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 1. Federal ประกอบด้วย VAT, Excise taxes, Profit Tax, Personal Income tax, Mineral Extraction tax, State duty, Special tax และอื่นๆ
 2. Regional ประกอบด้วย Corporate Property tax, Transportation tax และ Gambling tax
 3. Local ประกอบด้วย Land tax และ Individual Property tax

รายละเอียดของภาษีที่สำคัญต่อการทำธุรกิจในรัสเซียแสดงในตารางที่ 1


ตารางที่ 1 อัตราเรียกเก็บของภาษีประเภทต่างๆ

Corporate income tax rates
 • 20% is the standard rate (effective from 1 January 2009), regional authorities may reduce it to 15.5%;
 • 9% or 0% is the tax rate on dividend income;
 • 15%, 9% or 0% is the tax rate on interest income on state securities (depending on the type of securities);
 • 0% on capital gains from sale of Russian companies’ shares (in selected cases and subject to a five-year holding period).
Tax depreciation rates Straight-line and declining balance depreciation methods. The useful life of assets for the purposes of the straight-line method is established in the Classification of Fixed Assets, as approved by the Russian Government. Accelerated depreciation for leased assets. A 30% and 10% depreciation premium (lump-sum deduction) is available in the month when depreciation starts (to be clawed-back if the asset is sold within five years from claiming the premium).
Corporate income tax rates
 • 15% on dividends and income from participation in Russian enterprises with foreign investments;
 • 10% on international freight income;
 • 20% on certain other income from Russian sources, including royalties and interest;
 • 20% of revenue or 20% of margin with respect to capital gain (for sale of immovable property located in Russia or shares in Russian subsidiaries where immovable property located in Russia represents more than 50% of assets). Taxation of margin (rather than the whole amount of revenue received from the above sales) can be applied only if proper documentary support of expenses is available.
Property tax A maximum rate of 2.2% (subject to regional concessions) applies to:
 • Annual net book value of fixed assets (for Russian entities and permanent establishments of foreign entities);
 • Value of real estate located in Russia (for foreign entities without a permanent establishment in Russia).
Personal income tax For residents:
 • 13% standard rate (applied to the worldwide income of an individual);
 • 9% for dividend income;
 • 35% for specific types of income (winnings, prizes, etc.).
For non-residents:
 • 30% standard rate (applied to income received from Russian sources);
 • 13% for income received by foreign nationals working as highly qualified specialists;
 • 15% for dividend income.
Personal allowances (and/or
credits)
Main exemptions:
 • Charitable contributions;
 • Social expenses: e.g., education expenses, including those for children, medical expenses with the exception of expensive treatments (up to RUB 120,000 (approx. USD 4,000));
 • Income from the sale of immovable and other property held for three years or more;
 • Income from the sale of immovable property and land plots held for less than three years in the amount of RUB 1 million (approx. USD 33,300), or documented expenses;
 • Income from the sale of other property held for less than three years in the amount of RUB 250,000 (approx. USD 8,300), or documented expenses;
 • Income spent on the construction or purchase of premises or land acquired for the purpose of building a house (maximum RUB 2 million; approx. USD 67,000) plus related interest payments. All objects should be in Russia. This deduction may be granted only once in a lifetime. The deduction can be carried forward up until full utilisation;
 • Income from the sale of securities and derivatives in the amount of documented expenses.
Tax on foreign nationals
working in Russia
No special tax on foreign nationals working in Russia
Wealth tax None
Estate and/or inheritance
and/or gift tax rates
None (abolished as of 1 January 2007)
Capital tax None
Indirect taxes Value-added tax
 • 18% standard rate;
 • 10% rate applicable to the sale of some types of goods (basic food products, medicines, etc.);
 • 0% rate for export sales, international transportation of goods and other certain transactions;
 • Exemption from VAT is granted for the list of specific transactions.
Excise tax
Excise tax is imposed on alcohol and tobacco products, petrol, automobiles and motorcycles. The rates (specific and combined) depend on the type of excisable goods.
ที่มา: Doing business and investing in the Russian Federation 2014
โดย PWC http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/doing-business-in-russia/assets/e-dbg.pdf


 

นอกจากภาษีดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีภาษีสำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษี MFN และระบบ GSP โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาษีนำเข้า (Import Tariff) รัสเซียได้ปรับลดอัตราภาษีนำเข้ากว่า 140 รายการ เพื่อให้สอดคล้องกับเหลักเกณฑ์การเปิดเสรีทางการค้าของ WTO ที่สำคัญได้แก่

 • สินค้าหมวดเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ยาสูบ เคมีภัณฑ์ และอะไหล่รถยนต์ ลดจากร้อยละ 5 – 20 เหลือ ร้อยละ 5 
 • พลาสติกและผลิตภัณฑ์ลดจากร้อยละ 10 – 30 เหลือร้อยละ 10 
 •  อุปกรณ์ทางการแพทย์ลดจากร้อยละ 10 – 20 เหลือร้อยละ 5 – 15 
 •  ผลิตภัณฑ์เหล็ก วิทยุโทรทัศน์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ลดจากร้อยละ 10 – 20 เหลือร้อยละ 15
ภาษีสรรพสามิต

รัสเซียเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าฟุ่มเฟือยหลายรายการ เช่น สุราและเครื่องดื่มมึนเมา บุหรี่ และอื่นๆ ในอัตราร้อยละ 20 – 570 สำหรับสินค้าที่นำเข้ามาแปรสภาพในรัสเซียและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มใหม่น้อยกว่าร้อยละ 30 สามารถนำเข้าได้อย่างเสรี

ภาษี MFN

ข้อมูลอัตราภาษี MFN ของประเทศรัสเซียนั้น รวบรวมอยู่ใน the Decided of the Government of Russian Federation on Import Duties#830
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.cgi?req=home

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากแหล่งดังกล่าวเป็นภาษารัสเซีย จึงเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาอัตราภาษี MFN ในเชิงลึก อย่างไรก็ตามงานวิจัยของ Shepotylo และ Tarr (2007) ได้ทำการศึกษาโครงสร้างภาษีนำเข้าของรัสเซียในช่วงปี 2001 – 2005 พบว่า โครงสร้างภาษี MFN ของรัสเซียมีความซับซ้อน เนื่องจากในบรรดา tariff lines จำนวนประมาณ 11,000 lines นั้น มีประมาณ 1,700 lines ที่ใช้ระบบ “Combined” Tariff System หมายความว่าในการคำนวณภาษีนำเข้าของสินค้าเกล่านั้น ศุลกากรของรัสเซียจะเปรียบเทียบระหว่าง ad valorem tariff และ specific tariff ว่า tariff ตัวใดมีมูลค่าสูงกว่า และจะจัดเก็บภาษีตัวที่สูงกว่ากับสินค้าชนิดนั้นๆ โดยสรุปแล้ว งานวิจัยชั้นดังกล่าวได้เสนอข้อสังเกตต่อโครงสร้างภาษี MFN ของรัสเซียไว้หลายประการดังต่อไปนี้ 

 • ภาษี MFN เฉลี่ยของรัสเซียมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก อยู่ที่ร้อยละ 11.4 ในปี ค.ศ. 2001 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.0 ในปี ค.ศ. 2005 ส่วนค่าเฉลี่ยไม่ถ่วงน้ำหนักนั้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.7 ในปี ค.ศ. 2001 เป็นร้อยละ 12.2 ในปี ค.ศ. 2002 และสูงขึ้นเป็นร้อยละ 12.8 ในปี ค.ศ. 2003 แต่กลับตกลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 12.1 ในปี ค.ศ. 2005
 • โครงสร้างภาษี MFN มีการกระจายตัวมากขึ้น สามารถสังเกตได้จากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยมากขึ้น โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีการถ่วงน้ำหนักมีค่าร้อยละ 9.5 ในปี ค.ศ. 2001 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.2 ในปี ค..ศ. 2003 สำหรับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไม่ได้รับการถ่วงน้ำหนัก เพิ่มจากร้อยละ 10.8 ในปี ค.ศ. 2001 เป็นร้อยละ 18.7 ในปี ค.ศ. 2003 และตกลงมาอยู่ที่ร้อยละ 12.7 ในปี ค.ศ. 2005

 • ภาษี MFN เฉลี่ยของรัสเซียสูงกว่าภาษี MFN เฉลี่ยของประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ เล็กน้อย
 • อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการคุ้มครองสูงสุด โดยอัตราภาษีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ร้อยละ 27
 • ที่ระดับ 2-digit industry level พบว่า sector ที่มีอัตราภาษี MFN เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ เนื้อสัตว์ น้ำตาล เครื่องนุ่มห่ม รองเท้า ผลิตภัณฑ์จากหนัง และยานพาหนะ
 • ในปี ค.ศ. 2005 อัตราภาษี MFN สำหรับสินค้าจำนวน 113 รายการ (ที่ระดับ 10 -digit industry level) มีค่าสูงกว่าร้อยละ 50
 • รัสเซียมีการใช้ Specific tariff มากขึ้น โดยหลักๆ แล้ว เป็นการใช้ที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมอาหาร
 • เมื่อมีการใช้ Specific tariff จะพบว่า tariff ดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูงกว่า ad valorem tariff มาก


ตารางที่ 2: อัตราภาษี MFN จากงานวิจัยของ Shepytelo & Tarr (2007)

Year Tariff Observations Mean Standard Deviation Minimum Rate Maximum Rate
Simple Trade Weighted Simple Trade Weighted
2001 Actual MFN tariff rate
Ad valorem rate only (b)
11,076 11.7
10.9
11.4
10.5
10.8
6.0
9.5
6.5
0
0
518
100
2002 Actual MFN tariff rate
Ad valorem rate only
11,148 12.2
10.8
13.3
11.2
13.7
6.0
14.9
8.0
0
0
483
100
2003 Actual MFN tariff rate
Ad valorem rate only
11,161 12.8
10.9
14.3
10.3
18.7
6.9
18.0
6.8
0
0
1270
100
2004 Actual MFN tariff rate
Ad valorem rate only
11,218 12.4
10.9
14.1
11.1
13.3 6.9 17.0
7.3
0
0
293
100
2005 Actual MFN tariff rate
Ad valorem rate only
11,365 12.1
10.8
14.0
11.2
12.7
7.0
15.2
7.8
0
0
470
100
Note:
(a) Table I presents summary statistics at the ten digit level
(b) The ad valorem rate only calculations ignore specific tariffs, i.e, assume that specific tariffs are zero.

ที่มา: Shepotylo and Tarr (2007)

 • โครงสร้างภาษี MFN มีการกระจายตัวมากขึ้น สามารถสังเกตได้จากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยมากขึ้น โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีการถ่วงน้ำหนักมีค่าร้อยละ 9.5 ในปี 2001 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.2 ในปี 2003 สำหรับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไม่ได้รับการถ่วงน้ำหนัก เพิ่มจาก 10.8 ในปี 2001 เป็นร้อยละ 18.7 ในปี 2003 และตกลงมาอยู่ที่ร้อยละ 12.7 ในปี 2005
 • ข้อสังเกตนี้ ชี้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้น ในขณะที่บางอุตสาหกรรมกลับมีอัตราภาษีลดลงอย่างมาก

 • ภาษี MFN เฉลี่ยของรัสเซียสูงกว่าภาษี MFN เฉลี่ยของประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ เล็กน้อย
 • อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการคุ้มครองสูงสุด โดยอัตราภาษีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ร้อยละ 27
 • ที่ระดับ 2-digit industry level พบว่า sector ที่มีอัตราภาษี MFN เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ เนื้อสัตว์ น้ำตาล เครื่องนุ่มห่ม รองเท้า ผลิตภัณฑ์จากหนัง และยานพาหนะ
 • ในปี 2005 อัตราภาษี MFN สำหรับสินค้าจำนวน 113 รายการ (ที่ระดับ 10 -digit industry level) มีค่าสูงกว่าร้อยละ 50
 • รัสเซียมีการใช้ Specific tariff มากขึ้น โดยหลักๆ แล้ว เป็นการใช้ที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมอาหาร
 • เมื่อมีการใช้ Specific tariff จะพบว่า tariff ดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูงกว่า ad valorem tariff มาก

ตารางที่ 3: อัตราภาษี MFN เฉลี่ยระดับอุตสาหกรรมจาก Shepotylo และ Tarr (2007)

ที่มา: Shepotylo and Tarr (2007)

ตารางที่ 4: อัตราภาษี Ad Valorem จาก Shepotylo และ Tarr (2007)

ที่มา: Shepotylo and Tarr (2007)

ระบบ GSP

ประเทศรัสเซียให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้ มิได้มีการระบุเวลาของโครงการไว้ชัดเจน จากข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า สินค้าที่ประเทศรัสเซียให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรได้แก่ สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมบางรายการ โดยไม่มีการจำกัดโควตาหรือเพดานการให้สิทธิ สินค้าที่อยู่ในรายการมีสิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้าได้ร้อยละ 25 จากอัตราภาษีปกติ

สินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP ต้องมีความสอดคล้องกับกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าดังนี้

 • เป็นสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดทั้งหมดในประเทศผู้ผลิต
 • กรณีใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศ วัตถุดิบดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 50 ของราคา f.o.b. ของสินค้านั้นๆ
 • สามารถใช้แหล่งกำเนิดสินค้าแบบสะสมจากประเทศผู้รับสิทธิอื่นได้
 • สามารถใช้กฎว่าด้วยการใช้วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศผู้ให้สิทธิ (Donor Country Content)

สำหรับเอกสารจำเป็นในการใช้ขอสิทธิ GSP ได้แก่ หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดแบบ เอ ซึ่งออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ โดยให้นำหนังสือรับรองนี้ไปแสดงต่อศุลกากรของประเทศผู้นำเข้า


รายการสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

ตารางที่ 5 : รายการสินค้าที่รับสิทธิพิเศษทางศุลกากร

HS Code Art Basic Import Tariff
02   ร้อยละ 15 แต่ไม่ต่ำกว่า 0.2 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
03 (ไม่รวม 0305)   ร้อยละ 10
04   ร้อยละ 15
05   ร้อยละ 10
06   ร้อยละ 5 – 15 แต่ไม่ต่ำกว่า 0.9 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
07   ร้อยละ 15
08   ร้อยละ 5 แต่ไม่ต่ำกว่า 0.1 – 0.2 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
09   ร้อยละ 5
1006   ร้อยละ 10
11   ร้อยละ 10
12   ร้อยละ 5
13   ร้อยละ 5
14   ร้อยละ 15
15 (ไม่รวม 1509, 1507 – 1522 00)   ร้อยละ 5 แต่ไม่ต่ำกว่า 0.1 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
16   ร้อยละ 20 แต่ไม่ต่ำกว่า 0.4 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
1801 00 000 0   ร้อยละ 5
1802 00 000 0   ร้อยละ 5
20 (ไม่รวม 2001 10 000, 2009 50,
2009 71, 2009 79)
  ร้อยละ 15 แต่ไม่ต่ำกว่า 0.075 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
2103   ร้อยละ 15
2104   ร้อยละ 15
25 (ไม่รวม 2501 00 91, 2529 21
000 0, 2529 22 000 0)
  ร้อยละ 5
26   ร้อยละ 5
3003   ร้อยละ 10
32   ร้อยละ 5
3301, 3302   ร้อยละ 5
3402 20 (ไม่รวม 3401)   ร้อยละ 15
35   ร้อยละ 5
3923   ร้อยละ 20
4001   ร้อยละ 5
4403 41 000 0, 4403 49   ร้อยละ 15
4407 24 – 4407 29   ร้อยละ 15
4420   ร้อยละ 15
4421   ร้อยละ 15
45   ร้อยละ 5
46   ร้อยละ 20
50   ร้อยละ 5
5101   ร้อยละ 10
5201 00   ไม่เสียค่าใช้จ่าย
53   ร้อยละ 15
56   ร้อยละ 20
5701   ร้อยละ 20 แต่ไม่ต่ำกว่า 0.5 ยูโรต่อ 1 ตารางเมตร
5702 10 000 0   ร้อยละ 20 แต่ไม่ต่ำกว่า 0.5 ยูโรต่อ 1 ตารางเมตร
5702 00 100 0
(Only for homemade carpet)
** ร้อยละ 20 แต่ไม่ต่ำกว่า 1 ยูโรต่อ 1 ตารางเมตร
5808   ร้อยละ 20
6712 90 000 0   ร้อยละ 20 แต่ไม่ต่ำกว่า 0.5 ยูโรต่อ 1 ตารางเมตร
68   ร้อยละ 15
6913   ร้อยละ 20
6914   ร้อยละ 20
7018 10   ร้อยละ 15
7117   ร้อยละ 20 แต่ไม่ต่ำกว่า 4 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
9401 50 000 0   ร้อยละ 20 แต่ไม่ต่ำกว่า 0.7 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
9403 80 000 0   ร้อยละ 20 แต่ไม่ต่ำกว่า 1.3 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
9403 90 000 0   ร้อยละ 20 แต่ไม่ต่ำกว่า 0.7 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
9601   ร้อยละ 20
9602 00 000 0   ร้อยละ 20
9603   ร้อยละ 20
9604 00 000 0   ร้อยละ 20
9606   ร้อยละ 20
9609   ร้อยละ 20
9614   ร้อยละ 20
9615 11 000 0   ร้อยละ 20
9617 00   ร้อยละ 20
97   ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แหล่งที่มา:

ค่าแรงขั้นต่ำและค่าล่วงเวลา

อัตราค่าแรงขั้นต่ำของรัสเซียเฉลี่ยทั้งประเทศ ณ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2014 เท่ากับ 5,554 รูเบิลต่อเดือน หรือประมาณ 163 ดอลลาห์สหรัฐ แต่ในหลายๆ เมืองใหญ่โดยเฉพาะเมืองเศรษฐกิจของรัสเซียได้กำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำสูงกว่าเกณฑ์ของประเทศ ตัวอย่างเช่น ค่าแรงขั้นต่ำของมอสโก ณ วันที่ 1 มกราคม 2014 เท่ากับ 12,600 รูเบิลต่อเดือน (ประมาณ 370ดอลลาห์สหรัฐ) และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2014 ได้ปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็น 12,850 รูเบิลต่อเดือน (ประมาณ 378 ดอลลาห์)

การจ่ายเงินค่าแรงในรัสเซีย ตามกฎหมาย ผู้จ้างจ่ายไม่ต่ำกว่าทุกครึ่งเดือน โดยจ่าย ณ วันที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้างงาน กรณีที่จ่ายเป็นรายเดือนไม่ถือว่าผิด แต่ให้ระบุในสัญญาและลงนามตามเห็นชอบทั้งฝ่ายผู้จ้างและผู้รับจ้าง (มาตราที่ 136 บทที่ 6) ผู้จ้างไม่มีสิทธิใดๆ ทั้งสิ้นที่จะไม่จ่ายเงินหรือจ่ายเงินล่าช้าแก่ผู้รับจ้าง และไม่มีสิทธิอ้างปัญหาการดำเนินเอกสารของผู้รับจ้างไม่ครบ เพื่อจ่ายค่าแรงล่าช้าหรือไม่จ่ายค่าแรง กรณีนี้ ผู้รับจ้างสามารถฟ้องร้องได้

กรณีที่ผู้จ้างจ่ายเงินล่าช้ากว่า 15 วันขึ้นไป นับจากวันที่ควรได้รับ ผู้รับจ้างสามารถหยุดทำงาน หลังจากที่แจ้งเตือนผู้จ้างเรื่องการค้างจ่ายค่าแรงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว (กฎหมายมาตราที่ 142 บทที่ 2 ) แต่ต้องกลับมาทำงานตามปกติในทันทีเมื่อผู้จ้างจ่ายเงินแล้ว หรือหลังจากวันที่ได้รับคำมั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จ้างว่าจะจ่ายค่าตอบแทนแน่นอน

การค้างจ่ายค่าแรง คือ การที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากผลการทำงาน ตามสิทธิที่ควรได้ ทั้งเต็มมูลค่า หรือกึ่งหนึ่งของมูลค่าที่พึงได้ (มาตราที่ 145.1) การค้างจ่ายค่าแรงเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นระยะเวลามากกว่า 2 เดือนขึ้นไปนับแต่วันที่พึงได้รับนั้น


การทำงานล่วงเวลา

การทำงานล่วงเวลา คือ งานที่เกิดขึ้นและปฏิบัติโดยผู้รับจ้าง ตามความประสงค์ของผู้จ้าง ภายในช่วงเวลาที่เกินกว่าเวลาต่อเนื่องตามที่ระบุในสัญญาว่าเป็นเวลาทำงานปกติ ไม่ว่าจะตามวัน หรือตามชั่วโมง หรือเป็นกะเวร การทำงานล่วงเวลายังรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ในวันที่ไม่ได้ระบุในสัญญาว่าเป็นวันทำงานปกติ (ประมวลกฎหมายแรงงานรัสเซียมาตราที่ 99)


บุคคลที่ไม่สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ตามประมวลกฎหมายแรงงานรัสเซีย:

 • ผู้หญิงตั้งครรภ์
 • บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • คนพิการ
 • ผู้หญิง ที่มีลูกอายุต่ำกว่า 3 ขวบ

การทำงานล่วงเวลา ทำได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ต่อระยะเวลา 48 ชั่วโมง และคิดเป็นจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 120 ชั่วโมง ต่อ 1 ปี


การจ้างแรงงานต่างชาติ

แรงงานต่างชาติทุกคนต้องต้องมีใบอนุญาตทำงานรวมถึงวีซ่าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและทำการลงทะเบียนที่อยู่อาศัยเมื่อเดินทางมาถึงรัสเซียหากฝ่าฝืนอาจมีโทษปรับสูงถึง 800,000 รูเบิลต่อคน โดยปกติรัฐบาลรัสเซียจะมีโควตาจำนวนแรงงานต่างชาติในแต่ละปี โดยโควตาแรงงานต่างชาติปี ค.ศ. 2014คือ 1,631,586 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งเต็มแล้วไม่สามารถเพิ่มได้ ยกเว้นแรงงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ไม่มีการกำหนดโควตาและต้องได้รับการรับรองโดยรัฐบาล

ใบอนุญาตทำงานสำหรับต่างชาติ

 • ขั้นตอนการขอใช้เวลาประมาณ 3 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมประมาณ 4000 รูเบิลต่อคน

วีซ่าทำงานสำหรับต่างชาติ

 • ขั้นตอนการขอใช้เวลาประมาณ 1.5 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมประมาณ 4000 รูเบิลต่อคน

แรงงานต่างชาติสามารถเช่าหรือซื้ออพาร์ทเม้นได้(เช่าระยะยาว) และสมาชิกในครอบครัวหรือคู่สมรสสามารถมาอาศัยอยู่ด้วยในฐานะผู้ติดตามหรือคู่สมรส


ประกันสังคม

ปัจจุบันเงินสมทบประกันสังคมเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องจ่าย โดยอัตราเงินสมทบประกันสังคมตั้งแต่ 0-30% ขึ้นอยู่กับประเภทลูกจ้าง ยกตัวอย่างเช่น

 • ลูกเรือของเรือที่จดทะเบียนในรัสเซียจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 0%
 • ลูกจ้างบริษัทด้าน IT จ่ายเงินสมทบประกันสังคม 14-28%
 • ลูกจ้างบริษัทเกี่ยวกับสื่อต่างๆจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 28-30%
ที่มา:

ค่าเช่าสำนักงาน ร้านค้า และโกดังสินค้าในรัสเซียในแต่ละเมืองมีราคาแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้ง ภูมิภาค ขนาด และประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการเช่า โดยในเมืองใหญ่ๆเช่น มอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ราคาของอสังหาริมทรัพย์และค่าเช่ามีอัตราเติบโตปีละมากกว่า 30% (ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ) ตัวอย่างค่าเช่าสำนักงาน ที่ดิน และคลังสินค้าในเมืองใหญ่ รายละเอียดดังตาราง

สำหรับลักษณะของคลังสินค้าในรัสเซียพบว่าค่อนข้างด้อยพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศยุโรปตะวันตกและตะวันออก แต่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ ตลาดขายปลีกของรัสเซียกำลังประสบปัญหาอย่างรุนแรงในเรื่องการขาดแคลนคลังสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้ค่าเช่าคลังสินค้าสูงกว่าเมืองต่าง ๆ ในยุโรป (ยกเว้นอังกฤษและฝรั่งเศส) เขตอุตสาหกรรมในมอสโกมี vacancy rate ต่ำกว่า 2% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าเมืองในยุโรปมาก ซึ่งแสดงว่าความต้องการคลังสินค้าจะสูงกว่าปริมาณที่มีอยู่อย่างมาก ความต้องการคลังสินค้าคุณภาพสูง ส่วนใหญ่มาจากบริษัทขายปลีกรายใหญ่ ทั้งของต่างชาติและรัสเซีย ส่วนใหญ่บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่จะสร้างคลังสินค้าตามแบบที่ตนต้องการ การเช่าคลังสินค้ามีการแข่งขันสูง เนื่องจากคลังสินค้าคุณภาพสูงมักจะมีการทำสัญญาเช่าก่อนที่จะเริ่มสร้าง การขออนุญาตก่อสร้างทั้งในระดับมอสโกและท้องถิ่นไม่โปร่งใสและขั้นตอนยาวนาน ทำให้บริษัทต่างชาติเสียเปรียบบริษัทรัสเซีย ดังนั้น บริษัทต่างชาติบางรายจึงร่วมมือกับหุ้นส่วนรัสเซียเพื่อก่อสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่ โดยที่ความต้องการคลังสินค้าที่มีคุณภาพและราคาอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้นเรื่อย ๆ บริษัทขายปลีกและผู้ผลิตจะซื้อคลังสินค้าไว้ใช้ประโยชน์เอง

City Office
( sq m/ year)
Retail
( sq m/ year)
Warehouse and Manufacturing Facilities
( sq m/ year)
Space in Industrial Parks
( sq m/ year)
Moscow - Class A
28716 RUB
- Class B
19782 RUB
-  Class A
143578 RUB
- Class A
4467 RUB
- Class B
3988 RUB
7140 RUB
St Petersburg - Class A
12000 RUB
- Class B
8000 RUB
- Class C
6200 RUB
- Class A
14000 RUB
- Class B
10300 RUB
- Class C
8000 RUB
- Class A
5400 RUB
- Class B
3800 RUB
- Class C
2300 RUB
-
Lipetsk - Class A
8400 RUB
- Class B
7200 RUB
- Class C
4800 RUB
- Class A
24000 RUB
- Class B
12000 RUB
- Class C
6000 RUB
- 2000 RUB
Nizhny Novgorod - Class A
5412 RUB
- Class B
3420 RUB
- Class C
2175 RUB
- Class A
10776 RUB
- Class B
5760 RUB
- Class C
3528 RUB
- Class A
2700 RUB
- Class B
1308 RUB
- Class C
690 RUB
1824 RUB
Samara - Class A
13392 RUB
- Class B
6288 RUB
- Class C
3000 RUB
- Class A
22200 RUB
- Class B
8622 RUB
- Class C
4014 RUB
- Class A
3600 RUB
- Class B
2400 RUB
- Class C
1440 RUB
3300 RUB
Krasnodar Average cost
7110 RUB
Average cost
7680 RUB
Average cost
2280 RUB
-

ที่มา:

เนื่องด้วยค่าครองชีพในเมืองต่างๆของรัสเซียมีความแตกต่างกันอย่างมาก และในแต่ละปีมีแนวโน้มของค่าครองชีพเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งการคิดอัตราค่าบริการต่างขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละเมือง ตัวอย่างค่าบริการในเมืองใหญ่ๆดังตาราง

ตารางแสดงอัตราค่าบริการต่างๆ ของประเทศรัสเซีย แยกตามเมืองสำคัญ


เมือง ค่าไฟฟ้า
(รูเบิล /kWh)
ค่าน้ำประปา
(รูเบิล/m³)
ค่าเชื้อเพลิง
(รูเบิล/ลิตร)
หมายเหตุ
Moscow 0.81-4.53 6.34-28.4  33.22   
St Petersburg 2.45-2.45 18.57 32.6   -ค่าน้ำเสีย  20.7 รูเบิล/ m³
- ค่าก๊าซ 4.26-4.62 รูเบิล/ m³
- ค่าพลังงานความร้อน 1476.27 รูเบิล/Gcal
Lipetsk 1.24-3.69 18.46-35.55 30.19 - ค่าก๊าซ 4.6-5.1 รูเบิล
Nizhny Novgorod 0.95-5.77 1.15-74.23 33  
Samara 2.79-7.6 10.62-65.46 29.56 -ค่าก๊าซ 3190.02-6566.14 รูเบิล
Krasnodar 3.29-5.15 2.63-92.42 33 - ค่าก๊าซ 4.34-5.71 รูเบิล
ที่มา:

อัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ต

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

Landline Broadband(รูเบิล/Mbps)

Mobile (รูเบิล/GB)

Moscow

16

144

St. Petersburg

13

85

Ural Federal District

25

233

Central Federal District

24

112

Siberian Federal District

27

108

Volga Federal District

24

78

Northwestern Federal District

39

97

Southern Federal District

37

55

Far Eastern Federal District

197

156


ที่มา: