ข้อมูลธุรกิจที่น่าสนใจ

กฎระเบียบด้านการค้า

กฎหมายควบคุมการทำธุรกรรมการค้าระหว่างระหว่างประเทศ

ประเทศรัสเซียได้ออกกกฏหมายด้านการทำธุรกรรมการค้าและระเบียบข้อปฏิบัติที่สำคัญกับประเทศต่างๆ ดังนี้

 • กฎหมายแพ่ง รัสเซียกำหนดให้สินค้า บริการ และสินทรัพย์ทางการเงินสามารถเคลื่อนย้ายได้เสรี และภายใต้กฎหมายนี้ นิติบุคคลและบุคคลต่างชาติสามารถได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับคู่ค้าฝ่ายรัสเซีย
 • กฎหมายศุลกากร ฉบับปัจจุบันเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2004 ลดระยะเวลาการดำเนินการทางศุลกากรจาก 10 วัน เหลือ 3 วัน โดยทั่วไป ผู้นำเข้าสินค้าจะเป็นฝ่ายดำเนินการ
 • Incoterms (International Commercial Terms) ธุรกรรมการค้าต่างประเทศกับบริษัทรัสเซียจะต้องเป็นไปตาม Incoterms ซึ่งเป็นระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ มีจุดหมายเพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องการแบ่งแยกหน้าที่ ต้นทุนและความเสี่ยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า
 • การควบคุมเงินตราต่างประเทศ สินค้าและบริการไม่สามารถขายในรัสเซียเป็นเงินตราต่างประเทศ บุคคลต่างชาติจะต้องแลกเงินตราต่างประเทศเป็นเงินรูเบิล นิติบุคคลต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้เงินรูเบิลในรัสเซีย ซึ่งรวมถึงการซื้อและการใช้เงินรูเบิล การนำเข้าและส่งออกเงินรูเบิล และสามารถเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศในรัสเซียโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตจากธนาคารชาติ
 • ระเบียบข้อบังคับสำหรับนิติบุคคลรัสเซีย บริษัทรัสเซียที่จะเปิดบัญชีนอกประเทศรัสเซียจะต้องมีใบอนุญาตจากธนาคารรัสเซีย แต่สามารถเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศในธนาคารในประเทศ เพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ได้ และสามารถซื้อเงินตราต่างประเทศจากตลาดในประเทศเพื่อชำระ invoice ให้แก่ผู้ส่งออก
 • ระเบียบข้อบังคับสำหรับนิติบุคคลต่างชาติ สำนักงานตัวแทนและสาขาของบริษัทต่างชาติในรัสเซียสามารถทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตพิเศษ และสามารถโอนเงินตราต่างประเทศระหว่างสำนักงานใหญ่และสำนักงานตัวแทนได้โดยไม่มีข้อจำกัด ปัจจุบันรัสเซียผ่อนคลายระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมเงินตรา แต่ยังคงมีข้อจำกัดในบางเรื่อง เช่น ห้ามการจ่ายเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้มีถิ่นพำนักในรัสเซีย โดยมีข้อยกเว้นบางกรณี

เอกสารสำคัญในการทำธุรกรรม การทำธุรกรรมการค้ากับประเทศรัสเซีย สิ่งที่ประเทศคู่ค้าต้องมีคือ

สัญญา – ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ส่งออกของไทยและบริษัทรัสเซีย ในการเจรจาจัดทำสัญญา ผู้ส่งออกไทยจำเป็นต้องเจรจาเพื่อให้สัญญาช่วยลดความเสี่ยงและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ส่งออกให้มากที่สุด โดยจะต้องครอบคลุมเรื่องการประกันภัย การระงับข้อพิพาท วิธีการจ่ายเงิน ความเสี่ยงด้านการสูญหาย ซึ่งควรระบุว่าทันทีที่สินค้าออกจากประเทศไทย ผู้ส่งออกของไทยไม่ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบสินค้า โดยที่การระบุข้อความดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น ผู้ส่งออกของไทยควรจะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายในการร่างสัญญาที่จะทำกับบริษัทรัสเซีย

เครื่องมือทางธนาคารที่ใช้ในการค้ากับต่างประเทศ – ในอดีต บริษัทต่างชาติส่วนใหญ่ลดความเสี่ยงโดยการกำหนดให้ผู้นำเข้ารัสเซียชำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้า แต่ปัจจุบันเครื่องมือทางธนาคารมีความสำคัญเพิ่มขึ้น อาทิ L/C, promissory notes, exchange bills, banking guaranteesในอดีต ผู้ส่งออกประสบปัญหาเรื่องการชำระเงินจากผู้นำเข้ารัสเซีย แต่ปัจจุบันหลายประเทศและธนาคารต่างชาติมีการติดต่อกับธนาคารชั้นนำของรัสเซียเพื่อส่งเสริมการค้า ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 ระบบธนาคารรัสเซียมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก และสามารถทำหน้าที่สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ การใช้ banking guarantees จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อกับผู้นำเข้ารัสเซีย

เครื่องมือสำคัญที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมมากของประเทศรัสเซียและประเทศคู่ค้า คือ Documentary L/C

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำการค้าระหว่างผู้ส่งออกกับผู้นำเข้า โดยที่ธนาคารรัสเซียให้บริการแก่ผู้นำเข้ารัสเซียสำหรับ L/C ต่อไปนี้: Reserve/standby L/C; revolver L/C; transferable L/C; L/C with red clause (advanced payment) ซึ่งประโยชน์ของ Documentary L/C มีหลายประการ อาทิ

 1. ระบุพันธะในการจ่ายเงินอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออก และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า
 2. ชื่อเสียงของธนาคาร ที่ออก L/C เป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกและผู้นำเข้า
 3. ขจัดความเสี่ยงสำหรับผู้ส่งออก
 4. ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารจะทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดและไม่ลำเอียง
 5. เป็นไปตาม Uniform Customs and Practice for Documentary Credits of the International Chamber of Commerce
 6. ลดความเสี่ยงของค่าเงินและทางการเมือง

  ในส่วนของผู้นำเข้ารัสเซีย จะได้ประโยชน์จากการใช้ L/C คือ

  • การประกันว่าจะต้องจ่ายเงินเมื่อมีการส่งสินค้ามาแล้ว
  • การประกันว่าสินค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินล่วงหน้าทั้งจำนวน
  • ธนาคารสามารถให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารัสเซียเพื่อการสั่งสินค้า
  การใช้ L/C จากธนาคารชั้นนำของรัสเซียเป็นหลักประกันความปลอดภัยและให้ความมั่นใจแก่ทุกฝ่าย ซึ่งธนาคารเหล่านี้ เช่น Sberbank, VTB เป็นต้น ส่วนใหญ่ออก L/C ให้แก่ผู้นำเข้า และให้บริการศึกษาข้อมูล (due diligence) อย่างครอบคลุมให้แก่ทุกฝ่าย ในการออก L/C ธนาคารจะพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ เช่น จากการที่ผู้ส่งออกไม่สามารถหรือปฏิเสธคืนเงินที่จ่ายล่วงหน้า ผู้ส่งออกไม่สามารถส่งสินค้าตามสัญญา ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงโดยการใช้ documentary L/C
 7. สำหรับรูปแบบการชำระเงินที่ได้รับความนิยม สำหรับการขายสินค้าให้กับรัสเซีย คือ การจ่ายเงินล่วงหน้า หรือ Advance Payment ซึ่งมีทั้งการจ่ายเต็มจำนวนและจ่ายก่อนเพียงบางส่วน โดยสัดส่วนของ Advance Payment ขึ้นกับการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และขึ้นกับประเภทของสินค้าด้วย ซึ่งอาจเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วจึงมีการส่งมอบสินค้าในภายหลัง หรืออาจเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า แล้วจึงทำการผลิตตามที่ตกลงกันไว้ โดยกระทรวงพาณิชย์ของไทยได้แนะนำให้ผู้ส่งออกใช้รูปแบบการชำระเงิน ดังต่อไปนี้
 • การเปิด L/C ผ่านประเทศที่ 3 (อาทิ Bank of New York) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้ชำระเงิน อย่างไรก็ตาม รูปแบบดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ 2 เท่า ทำให้ไม่ได้รับความนิยม
 • การเปิด L/C กับธนาคารที่ไว้ใจได้ และควรมีการยืนยัน หรือ Confirmed L/C ด้วย

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคประการสำคัญที่ทำให้การค้าขายระหว่างไทยกับรัสเซียไม่เพิ่มพูนเท่าที่ควรได้แก่ ปัญหาการชำระเงิน เนื่องจากผู้นำเข้ารัสเซียไม่นิยมเปิด Letter of Credit (L/C) โดยเฉพาะผู้นำเข้ารายย่อยที่ไม่มีประวัติในการทำการค้า ทำให้ต้องวางเงินไว้กับธนาคารรัสเซียเท่ากับมูลค่าสินค้าเต็มจำนวน ซึ่งทำให้ผู้นำเข้ารายย่อยไม่ต้องการเปิด L/C และนิยมขอเครดิต 60 - 90 วัน เพื่อให้สินค้าไปถึงรัสเซียก่อน และอาจจะครอบคลุมถึงระยะเวลาที่นำสินค้าส่วนหนึ่งไปจำหน่ายก่อน จึงจะชำระเงินในภายหลัง ในขณะที่ฝ่ายไทยก็ไม่ไว้วางใจที่จะส่งสินค้าไปก่อนโดยไม่มีหลักประกัน การที่ความต้องการของแต่ละฝ่ายในเรื่องการชำระเงินไม่ตรงกันนี้ ทำให้การค้าขายระหว่างสองฝ่ายไม่สอดคล้องกับศักยภาพทางการค้าระหว่างกัน

 • การประกันภัย

  ในการค้าขายระหว่างประเทศของประเทศรัสเซียและประเทศคู่ค้า มีการประกันภัยในหลายรูปแบบ ดังนี้ 

 •  Commercial credit insurance บริษัทรัสเซียที่สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศจะได้รับเงื่อนไขพิเศษในการจ่ายเงิน (commercial credit) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินลักษณะนี้จะเพิ่มความเสี่ยงให้แก่ผู้ส่งออก เนื่องจากผู้ซื้ออาจจะชำระเงินล่าช้าหรือไม่ชำระเงินเลย
 • Cargo insurance ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ออกจากโกดังสินค้าต้นทางจนถึงโกดังสินค้าปลายทาง 
 • Advance payment insurance บริษัทประกันของรัสเซียให้บริการชดเชยคืนเงินจ่ายล่วงหน้าในกรณีบริษัทต่างชาติไม่ส่งสินค้าหรือบริการ โดยก่อนการทำสัญญาการค้า บริษัทประกันจะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ส่งออกตามที่ผู้นำเข้าร้องขอ 
 •  Export credit insurance การประกันประเภทนี้ครอบคลุมความเสี่ยงทางการค้าและทางการเมืองในขอบข่ายของการส่งออกในรูปของ commercial credit 
 • Freight forwarders liability insurance เป็นการประกันความรับผิดชอบสำหรับผู้ให้บริการส่งสินค้า Container insurance การประกันในส่วนที่เกี่ยวกับตู้สินค้า

 • การชำระเงินที่ค้างชำระและเกินกำหนด การดำเนินการในกรณีคู่ค้าของประเทศรัสเซียไม่ชำระเงินค่าสินค้าตรงเวลามีหลายวิธี บริษัทของไทยควรดำเนินการทุกวิถีทางในการเจรจากับบริษัทรัสเซียเพื่อขอทราบเหตุผลของการชำระเงินล่าช้า และพยายามประนอมหนี้ที่ค้างชำระ เพราะแม้แต่บริษัทขนาดใหญ่อาจจะมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินที่ทำให้ไม่สามารถชำระเงินตรงตามเวลาได้ การแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นไปได้คือ การขายหนี้ค้างชำระแก่หน่วยงานทวงหนี้หรือธนาคาร แต่ธุรกิจในลักษณะนี้ยังไม่ค่อยพัฒนา และการร้องต่อศาลของรัสเซีย ซึ่งสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร และอาจไม่ประสบความสำเร็จ
 • การตรวจสอบข้อมูล (due diligence) ของคู่ค้ารัสเซีย การตรวจสอบข้อมูลของคู่ค้ารัสเซียเป็นกระบวนการสำคัญสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจในรัสเซีย แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า รัสเซียขาดข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของบริษัทในรัสเซีย ซึ่งผู้ประกอบการหรือบริษัทของไทยควรตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ ดังนี้ 
  1. ข้อมูลด้านการเงินและประวัติความน่าเชื่อถือ รัสเซียไม่มีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในลักษณะบริษัทตะวันตก แต่สามารถหาข้อมูลทางการเงินและความน่าเชื่อถือได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น State Statistics Committee เว็บไซต์ของบริษัท และแหล่งอื่นๆ เช่น สื่อมวลชน และ internet , National Credit Bureau และบริษัทไทยควรมีการว่าจ้างหน่วยงานวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลทางการเงินและการตลาดของบริษัทรัสเซีย
  2. ควรตรวจสอบคุณลักษณะที่บริษัทรัสเซียที่น่าเชื่อถือควรจะมี ได้แก่ การมีส่วนร่วมในองค์กรอุตสาหกรรมและธุรกิจ มีเว็บไซต์ที่ดีและมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การใช้บริการธนาคารชั้นนำและบริษัทประกัน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและเจ้าของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดที่ดี ซึ่งแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถรับประกันความน่าเชื่อถือของบริษัทได้ 100% แต่ก็มีประโยชน์ต่อกระบวนการตรวจสอบข้อมูล
  3. การสัมภาษณ์บุคคลในวงการตลาดและผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถประเมินชื่อเสียงของบริษัทและความเสี่ยงในการทำการค้าด้วย 
  4. การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับหุ้นส่วนรัสเซีย เช่น บริษัทนายหน้าด้านศุลกากร (custom brokers) ซึ่งจะสามารถคัดเลcือกบริษัทหรือลูกค้าให้แก่บริษัทไทยได้

  • เอกสารและพิธีการศุลกากร รัสเซียอยู่มีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อการเข้าเป็นสมาชิก WTO นโยบายการค้าของรัสเซียเปิดเสรี โปร่งใส และคาดการณ์ได้มากขึ้น ศุลกากรของรัสเซียที่เป็นไปตามระเบียบของ WTO เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2004 ซึ่งทำให้พิธีการศุลกากรชัดเจนและง่ายขึ้น โดยสามารถลดระยะเวลาการผ่านพิธีการทางศุลกากรจาก 10 วัน เหลือ 3 วัน


  • ระเบียบทั่วไป สินค้าที่เข้าเขตแดนรัสเซียจะต้องผ่านศุลกากร และโดยปกติ บริษัทรัสเซียที่เป็นคู่ค้าบริษัทต่างชาติจะต้องรับผิดชอบกระบวนการทางศุลกากร สินค้าที่นำเข้าจะสามารถซื้อขายได้ภายหลังจากการสำแดงและเสียภาษี และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานศุลกากรแล้วเท่านั้น การขนส่งภายในประเทศ หรือการขนส่งระหว่างเมืองภายในรัสเซียไม่มีข้อจำกัดหรือระเบียบบังคับ


  • นโยบายศุลกากร
   1. ลดภาษีอากรสำหรับสินค้าเข้าประเภทเครื่องจักร
   2. ทำให้กระบวนการทางศุลกากรง่ายขึ้น
   3. ควบคุมทางศุลกากรเข้มงวดขึ้นภายหลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว

   4. พิธีการทางศุลกากร มีลำดับดังนี้  บริษัทนายหน้าสำหรับพิธีการศุลกากร

  บริษัทต่างชาติที่เข้ามาในตลาดรัสเซียนิยมใช้บริษัทนายหน้า (customs broker) รับผิดชอบเรื่องการออกและขนส่งสินค้า ซึ่งข้อดีคือ บริษัทเหล่านี้มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานศุลกากร มีการให้บริการครบวงจร และเมื่อมีการทำสัญญากับบริษัท จะรับประกันการส่งของตามกำหนด ข้อเสียคือ จะเพิ่มต้นทุนกว่า 2 - 3% ของมูลค่าสินค้า และอาจเสนอบริการที่ไม่จำเป็น หากบริษัทจากไทยต้องการขยายการส่งออกไปยังรัสเซีย ควรจะพิจารณาโอกาสการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนายหน้าหรือบริษัทโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการด้านนี้ แต่ต้องจัดทำ due diligence ของหุ้นส่วนรัสเซีย โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับหุ้นส่วนคือ ขนาดของธุรกิจ ระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ ประเภทของลูกค้า ชื่อเสียงในสายตาสื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของและผู้บริหาร นอกจากนี้ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศของรัสเซียยังมีมาตรการที่มิใช่ภาษีเกี่ยวข้อง อาทิ มาตรการใบอนุญาตนำเข้า มาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น มาตรการสุขอนามัย และมาตรการทางเทคนิค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. มาตรการใบอนุญาตนำเข้า ในช่วงปี ค.ศ. 2005 รัฐบาลรัสเซียได้ยกเลิกและ/หรือตัดทอนกฎระเบียบเกี่ยวกับการขออนุญาตนำเข้าบางประการออก ทว่า ในการนำเข้าสินค้าบางชนิด เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยา มีเพียงผู้นำเข้าเพียงบางรายเท่านั้นที่ได้รับสิทธิในการนำเข้า โดยได้รับอนุญาตจาก Activity Licenses ของรัสเซีย รัสเซียได้เสนอมาตรการใหม่ เพื่อทำให้การควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ใช้ Encryption และ Ciphering technology มีความเป็นทางการมากขึ้น โดยให้ Federal Security Service (FSB: www.fas.org/irp/world/russia/fsb) และ The Ministry of Economic Development and Trade (MEDT: http;//www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib/mert/welcome_eng/pressservice/) ใช้กระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอน โดยมี FSB ทำหน้าที่อนุมัติการประเมินผล (Evaluation) ของผู้เชี่ยวชาญ และ MEDT ออกใบอนุญาต Import และ Activity Licensing ปัญหาของการประเมินผลดังกล่าวอยู่ที่เวลาที่ใช้ ซึ่งอาจยาวนานกว่า 80 วัน อีกทั้งยังมีสินค้าจำนวนมากที่ต้องผ่านการประเมินนี้ ค่าใช้จ่ายสำหรับการขอใบอนุญาตที่ใช้ 1 ครั้ง เท่ากับ 3,000 รูเบิล และสำหรับใบอนุญาตที่ใช้ได้ทั่วไป (หลายครั้ง) 15,000 รูเบิล โดยรายชื่อสินค้าที่ต้องมีการขออนุญาตนำเข้า มีดังนี้


   ที่

   สินค้า

   ที่

   สินค้า

   1

   โลหะอัลลอย

   8

   โลหะมีค่า

   2

   พรม

   9

   สารกัมมันตภาพรังสี

   3

   โทรทัศน์สี (14นิ้ว,21นิ้ว และ25นิ้ว)

   10

   เครื่องป้องกันตัว

   4

   เอทิลแอลกอฮอล์

   11

   แร่ต่างๆ

   5

   ระเบิด

   12

   สิ่งที่เป็นพิษ และยาเสพติด

   6

   ยา

   13

   ยาสูบ

   7

   อุปกรณ์ทางการทหาร

   14

   เหล้าวอดก้า   2. มาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้า (Safeguard) รัสเซียมีการใช้ปกป้องเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ คือ สินค้า Filament lamps (excluding X-ray and infra-red lamps power not more than 200 Wt and voltage not more than 200 Volt): HS 8539 22 900 0 โดยกำหนดโควตาการนำเข้าต่อปีเท่ากับ 136.7 ล้านชิ้น (มาตรการปกป้องดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ต่อสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทย) 

  3. มาตรการด้านสุขอนามัย ในปัจจุบัน มาตรการด้านสุขอนามัยเป็นมาตรการที่มิใช่ภาษีที่สำคัญ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าสินค้าเกษตรเข้าประเทศรัสเซีย โดยในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลรัสเซียได้ออกกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจากหลายประเทศและหลายประเภทสินค้า เช่น สินค้าเกษตรหลายชนิดจากโปแลนด์ ปลาแซลมอนจากนอร์เวย์ เนื้อวัวและเนื้อสัตว์จากบราซิลและอาร์เจนตินา โดยอ้างว่าสินค้าดังกล่าวมีสิ่งเจือปนหรือมีปริมาณของสารตกค้างเกินกว่ามาตรฐานที่รัฐบาลรัสเซียกำหนด โดยหน่วยงาน Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance ภายใต้กระทรวงเกษตร เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่เสนอรัฐบาลรัสเซียพิจารณาออกกฎระเบียบห้ามนำเข้าสินค้า หน่วยงาน Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance ได้แจ้งกฎระเบียบในเรื่องความปลอดภัยของการใช้สารยาฆ่าแมลงและสารเคมีการเกษตรในผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำมาจากพืชและผักที่จะนำเข้าประเทศรัสเซีย โดยกำหนดให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวต้องมีการนำเอกสารชี้แจงข้อมูล ประเภทของสารยาฆ่าแมลงและสารเคมีที่ใช้ในการปลูก และจัดเก็บพืชและผักในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ที่จะนำเข้าประเทศรัสเซีย รวมทั้งวันเวลาที่มีการใช้สารยาฆ่าแมลงและสารเคมีดังกล่าวครั้งสุดท้าย ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีเอกสารข้อมูลดังกล่าว จะไม่สามารถนำเข้าประเทศรัสเซียได้ และผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำมาจากพืชและผักที่มีการใช้สารยาฆ่าแมลงและสารเคมีในการปลูก จะต้องได้รับการรับรอง/การจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพืชและผักนั้น มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวจะไม่สามารถนำเข้าประเทศรัสเซียได้ 

   มาตรการทางด้านสุขอนามัยมีรายละเอียดแยกตามรายสินค้า ดังนี้ 

   ประเภทสินค้า

   มาตรการทางด้านสุขอนามัย

   หน่วยงานรับผิดชอบ

   ข้าว

   ตั้งแต่1พฤษภาคม2550

   ข้าวที่นำเข้ารัสเซียทุกconsignmentต้องมีเอกสารประกอบ5ฉบับ ดังนี้

   1. Phytosanitary Certificate

   1. Test ReportหรือCertificate of Safety

   1. GMO (Genetically Modified Organism) Statementหรือใบรับรองว่าปลอดGMO

   1. List of Chemical used

   Rice Quality Certificate

   ห้องทดลองเอกชนที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้แก่

   1. SGS (Thailand)

   1. LCFA Co., Ltd

   สินค้าประมง

   เช่น ปลามีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์จากทะเล

   • ต้องมาจากโรงงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรของรัสเซีย

   • มีหนังสือรับรองสุขอนามัยตามแบบฟอร์มใหม่ของรัสเซีย

   • ปลอดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

   • ไม่มีวัตถุดิบที่เป็นGMOsหรือจากแหล่งที่มีส่วนประกอบหรือเกี่ยวข้องกับGMOs

   • ไม่อนุญาตให้นำเข้าปลาแช่แข็งและผลิตภัณฑ์จากทะเล กรณีต่อไปนี้

   1. อุณหภูมิภายในของผลิตภัณฑ์สูงกว่า18องศาเซลเซียส

   1. มีเชื้อSalmonellaหรือเชื้อโรคแบคทีเรียชนิดอื่นๆ(other bacterial infection pathogens)

   1. ใช้สี ละอองรังสีหรือโดยรังสีultravioletเพื่อเปลี่ยนลักษณะของเชื้อโรค, น้ำแข็งละลายระหว่างเก็บรักษา

   1. ใช้ฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ จุลชีวะพิษวิทยาทางเคมี หรือที่เกี่ยวกับรังสี บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อต้องถูกสุขอนามัย

   Veterinary Department of the Ministry of agriculture and food of the Russian Federation

   ผลไม้กระป๋องและแปรรูป

   • ต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยจากประเทศผู้ส่งออก และหนังสือรับรองจากสถาบันตรวจสอบของรัสเซีย

   • มีHexachlorine Ceclohexanไม่เกิน0.05มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

   • ไม่อนุญาตให้นำสินค้าอาหารที่ตรวจพบว่ามีการตกค้างของสารเคมีชนิดที่ไม่มีระบุในประกาศ

   Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของรัสเซีย: http//fsvps.ru/)

   ผลิตภัณฑ์อาหาร

   ต้องมีเอกสารชี้แจงข้อมูลประเภทของสารยาฆ่าแมลงและสารเคมีที่ใช้ในการปลูกและจัดเก็บพืชและผักในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่จะนำเข้าประเทศรัสเซียวันเวลาที่มีการใช้สารยาฆ่าแมลงและสารเคมีดังกล่าวครั้งสุดท้ายรวมทั้งส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ผ่านกระบวนการGMOซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีเอกสารข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถนำเข้ามาจำหน่ายเพื่อการบริโภคในรัสเซียได้

   Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของรัสเซีย: http//fsvps.ru/) 


  4. มาตรการทางเทคนิค มีมาตรการดังนี้ คือ 
        กำหนดด่านนำเข้าสินค้า ข้าวสามารถนำเข้าได้ 3 ด่าน ได้แก่  
  •  ด่าน Kaliningrad 
  •  ด่าน St. Petersburg 
  •  ด่าน Novorossiysk 
  การติดฉลากสินค้า
  สินค้าหมวดอาหาร เช่น ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ต้องระบุรายการต่อไปนี้บนฉลาก 
   1.  ชื่อและประเภทสินค้า 
   2.  ที่อยู่ของผู้ผลิต (อาจระบุเป็นภาษาละตินก็ได้) 
   3.  น้ำหนักหรือปริมาณสินค้า 
   4.  วัตถุดิบและส่วนประกอบ เรียงลำดับตามสัดส่วนจากมากไปน้อย 
   5.  คุณค่าทางโภชนาการ 
   6. วัน เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุ คำแนะนำในการใช้สินค้า (กรณีที่เป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหารของเด็ก รวมทั้งข้อบ่งใช้และผลข้างเคียง 
    สินค้าที่ไม่ใช่อาหาร ต้องระบุรายการต่อไปนี้บนฉลาก 
   1.  ชื่อสินค้า
   2. ชื่อและประเทศผู้ผลิต (อาจระบุเป็นภาษาละตินก็ได้) 
   3. คำแนะนำในการใช้สินค้า 
    ใบรับรองมาตรฐานสินค้า 
   1. ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์และบริการทางการสื่อสารโทรคมนาคม ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าจาก The Federal Agency for Technical Regulations ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องมาตรฐานสินค้าของรัสเซีย แม้ว่าสินค้านั้นจะผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานสากลอื่นๆ เช่น International Organization for Standard (ISO) มาแล้วก็ตาม นอกจากนี้ สินค้าบางรายการยังจะต้องได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานเฉพาะด้านของรัสเซีย 
   2. เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่ State Committee for Standardization, Metrology and Certification กำหนด นอกจากนี้ผู้นำเข้าโทรทัศน์สีต้องยื่นเรื่องเพื่อขอใบอนุญาตเข้าจากรัฐบาลรัสเซียก่อน จึงจะสามารถนำเข้ามาจำหน่ายในรัสเซียได้ 
   3. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผู้ผลิตและผู้นำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนต้องส่งสินค้าตัวอย่างมาทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยกับ Federal Agency on Technical Regulating and Metrology (FATR) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของรัสเซียในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าเพื่อให้ได้ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยก่อนนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้า 
    ที่มา:
    สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก 
    http://th.thaiembassymoscow.com/info/?section=s2&artid=21 
    http://tpso.moc.go.th/modules/datacenter/images/File/Russia/russia_measure51_2.pdf 
    http://www2.thaieurope.net


   รายการสินค้าที่รัสเซียห้ามนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นอร์เวย์ และ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เป็นเวลา 1 ปี ตามประกาศของรัฐบาลรัสเซียมหมายเลข 778 (ประกาศ 7 สิงหาคม 2557)

   HS code Code description
   0201 Meat of bovine animals, fresh or chilled
   0202 Meat of bovine animals, frozen
   0203 Meat of swine (pork), fresh, chilled or frozen
   0207 Meat and edible offal of poultry (chickens, ducks, geese,
   turkeys and guineas), fresh, chilled or frozen
   Parts of 0210 Meat, salted, in brine, dried or smoked
   0301-0308 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
   0401-0406 Milk and milk products
   0701, 0702 00 000, 0703-0706, 0707 00, 0708-0714 Vegetables and edible roots and tubers
   0801-0811, 0813 Fruit and nuts
   160100 Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood;
   food preparations based on these products
   1901 90 110 0, 1901 90 910 0 Food preparations, including cheeses and curd, based on
   vegetable fats
   2106 90 920 0, 2106 90 98 4, 2106 90 98 5, 2106 90 98 9 Food preparations, based on vegetable fats and containing milk
   ที่มา:
   The Russian Government
   Food and Agriculture Organization of the United Nations

   ศักยภาพด้านการค้า

   สินค้านำเข้าและสินค้าส่งออกจากไทยมารัสเซีย
   ...

   สินค้า
   สินค้าส่งออกจากไทยไปรัสเซียในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ของปี 2557  เพิ่มขึ้นราว 2% หรือมีมูลค่า 510.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ( 16,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.9%) ...

   ธุรกิจร้านอาหารไทย
   ธุรกิจร้านอาหารไทย ปัจจุบันอาหารไทยเริ่มเป็นที่นิยมในรัสเซียมากขึ้น เนื่องจากมีรสชาติดี (แต่ชาวรัสเซียจะชอบอาหารที่มีรสชาติไม่เผ็ดจัดนัก)...

   ธุรกิจสปา
   ธุรกิจสปา เศรษฐกิจรัสเซียที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ชาวรัสเซียมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น จึงหันมาสนใจรักษาสุขภาพและความงามมากขึ้น ...

   อุตสาหกรรม
   การลงทุนด้านอุตสาหกรรมของไทยในรัสเซียมีน้อยมาก บริษัทที่ลงทุนในรัสเซียได้แก่ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(CPF) เปิดโรงงานอาหารสัตว์และฟาร์มสุกร ...

   โอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอาร์เมเนีย
   โอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอาร์เมเนีย
       อาร์เมเนียเป็นประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนียและคีร์กีซสถาน 3 ปี ที่ผ่าน...

   รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และ การท่องเที่ยวของไทยในต่างประเทศ และตระหนักถึงความสำคัญของเอกอัครราชทูตไทยในแต่ละประเทศในฐานะที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่สำคัญและมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความเป็นไป สถานะและโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศที่เอกอัครราชทูตประจำการอยู่ จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เอกอัครราชทูตจะช่วยชี้ช่องทาง สร้างโอกาส และลดอุปสรรคการดำเนินธุรกิจของเอกชนไทยในประเทศที่ตนประจำการ

   สำหรับรัสเซียนั้น นับตั้งแต่ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) อย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2012 รัฐบาลรัสเซียมีนโยบายเปิดรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ และกำลังเดินหน้าเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติหลายงานในอนาคตอันใกล้ ส่งผลให้ตลาดรัสเซียโดยรวมมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้น ด้วยโอกาสและศักยภาพทางเศรษฐกิจของรัสเซียดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จึงเห็นว่าฝ่ายไทยน่าจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการค้าตามรายการสินค้าไทยที่มีศักยภาพในรัสเซียสำหรับผู้ส่งออกของไทย ดังนี้


   ที่มา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก   เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงค้าขายกระดาษ A4 เสียหายแล้วกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
   เตือนภัยเรื่องมิจฉาชีพหลอกลวงค้าขายกระดาษ A4 ...

   สินค้านำเข้าและสินค้าส่งออกจากไทยมารัสเซีย
   ...

   สถิติการค้าของประเทศไทยปี 2560
   สถิติการค้าของประเทศไทยปี 2560 สรุปภาพมูลค่าการค้าของไทยกับคู่ค้าสำคัญ รวมทั้งรัสเซีย
   ...

   การเข้าร่วมงาน Thai Festival in Moscow 2018
   การเข้าร่วมงาน Thai Festival in Moscow 2018 ...

   ชาวรัสเซียรักษาเวลาหรือไม่
   ชาวรัสเซียรักษาเวลาหรือไม่  นอกจากชาวรัสเซียจะเป็นผู้ผลิตเวลา (นาฬิกา) ของดีราคาถูกที่มีชื่อเสียงทั่วโลกแล้ว ชาวรัสเซียยังมีอุปนิสัยในการรักษาเวลาที่น่าสนใจอีกด้วย...

   งานนิทรรศการ Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies (Archimedes 2018) ครั้งที่ 21
   งานนิทรรศการ Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies (Archimedes 2018) ครั้งที่ 21


   งานนิทรรศการ Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies (Archimedes 2018) ค...

   ปัจจัยที่จะมีผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจรัสเซียในปี 2561
   ปัจจัยที่จะมีผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจรัสเซีย ในปี 2561  ...

   ภาพรวมเศรษฐกิจรัสเซียในปี 2560
   ภาพรวมเศรษฐกิจรัสเซีย ในปี 2560 ...

   แผนพัฒนา Digital Economy ของรัสเซีย
   รัสเซียได้ออกนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสาขาดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนที่เป็นแรงงานฝีมือ และสร้างตลาดสำหรับสินค้าและบริการดังกล่าว...

   สาระน่ารู้เกี่ยวกับ Cryptocurrency ในรัสเซีย
   สาระน่ารู้เกี่ยวกับ Cryptocurrency ในรัสเซีย
   ที่ผ่านมามีจำนวนชาวรัสเซียที่มีเงินสกุลดิจิทัลเป็นจำนวนมากทั่วโลก และเมื่อปลายปี 2560 บริษัทรัสเซียหลายแห่ง อาทิ Russian Mining Center (RMC) ได้ทำ ICO และสามารถระดมทุนได้ 43.2 ล้านดอลลาร์สหร...

   งาน Eastern Economic Forum (EEF) ครั้งที่ 3
   งาน Eastern Economic Forum (EEF) ครั้งที่ 3 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Creating a New Reality ...

   Innoprom 2017 “Intelligent Production: Global Approach”
   Innoprom 2017 “Intelligent Production: Global Approach” ...

   ประเทศไทยภูมิใจนำเสนอ
   ประเทศไทยภูมิใจนำเสนอ www.ThailandPresents.com ...

   มาตรการให้สัญชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัสเซีย
   มาตรการให้สัญชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัสเซีย...

   ปตท. และ Rosneft Trading S.A. ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันในงาน SPIEF 2017
   บริษัท ปตท. และ บริษัท Rosneft Trading S.A. ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันในงาน SPIEF 2017

   เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ในงาน St. Petersburg Economic Forum (SPIEF)  ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บริษัท ปตท. และ บริษัท Rosneft Tradi...

   เอกอัครราชทูตฯ และ ประธาน Board ของ Eurasian Economic Commission (EEC) หารือลู่ทางกระชับความสัมพันธ์เศรษฐกิจ ไทย – EAEU
   เอกอัครราชทูตฯ และ ประธาน Board ของ Eurasian Economic Commission (EEC) หารือลู่ทางกระชับความสัมพันธ์เศรษฐกิจ ไทย – EAEU

   เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2560 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก ดร. เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ได้เข้าพบหารือกับนาย Tig...

   สาระน่ารู้เกี่ยวกับงาน St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)
   สาระน่ารู้เกี่ยวกับงาน St. Petersburg International Economic Forum  (SPIEF)

   ในปี 2560 งาน SPIEF จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2559 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยเน้นการหารือ และการเสวนาในหัวข้อการรวมตัวทาง เศรษฐ...

   การคาดการณ์เศรษฐกิจรัสเซียโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการค้ารัสเซีย
   การคาดการณ์เศรษฐกิจรัสเซียโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการค้ารัสเซีย  

   เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 นาย Maksim Oreshkin  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการค้ารัสเซีย  ได้ออกมาแถลงการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐก...

   เอกอัครราชทูตมอลโดวาประจำกรุงมอสโกชี้โอกาสของผู้ประกอบการไทยในมอลโดวา
                 เอกอัครราชทูตมอลโดวาประจำกรุงมอสโกชี้โอกาสของผู้ประกอบการไทยในมอลโดวา
   มอลโดวาเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและพึ่งพาอุตสาหกรรมการเกษตรจากการส่งออกผลไม้ ผักและไ...

   โอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอาร์เมเนีย
   โอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอาร์เมเนีย

   จากสถิติทั้งไทยและอาร๋เมเนียมีมูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างกันมากที่สุด ที่ผ่านมานักธุรกิจของไทยได้เข้าร่วมนิทรรศการแสดงอัญมณีสำคัญของอาร์เมเนียคือ งาน Armenia ...

   โอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอาร์เมเนีย
   โอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอาร์เมเนีย
       อาร์เมเนียเป็นประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนียและคีร์กีซสถาน 3 ปี ที่ผ่าน...

   แนวโน้มเศรษฐกิจรัสเซียในปี 2560
   แนวโน้มเศรษฐกิจรัสเซียในปี 2560 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานักวิชาการของรัสเซีย ธนาคารกลางของรัสเซียและองค์การระหว่างประเทศยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์เศรษฐกิจรัสเซียและเศรษฐกิจโลกมากนัก โดย IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ โลกจะโตขึ้น 3.4 %และ OECD ได้เปลี่ย...

   รัสเซียและอียิปต์เร่งพัฒนาความปลอดภัยการบินพลเรือนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลหน้า
   ...

   ภาพรวมเศรษฐกิจรัสเซียในปี 2559
   ...

   งาน Eurasian Orthopedic Forum Moscow 2017 ณ กรุงมอสโก
   การจัดงาน Eurasian Orthopedic Forum Moscow 2017 ณ กรุงมอสโก ระหว่าง วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560

   ผู้สนใจสามารถค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   http://eoforum.ru/en...

   *สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สนับสนุนการกลับมาของการบินไทยในรัสเซีย *
   เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2559 นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้เข้าร่วมงานเปิดเคาท์เตอร์เช็คอินของการบินไทย ณ ท่าอากาศยาน Domodedovo กรุงมอสโก พร้อมกับ Mr. Bryan Banston  ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บมจ. การบินไทย และ Mr. Igo...

   Exploring Economic Opportunities in the Eurasian Economic Union
   ...

   ข้อมูลเกี่ยวกับ Eurasian Economic Integration: Facts and Figures
   ...

   งานสัมมนารู้ลึกกฎระเบียบตลาดรัสเซียและเอเชียกลาง : Exploring Economic Opportunities in Eurasian Economic Union
   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก ร่วมกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union – EAEU) จัดงานสัมมนารู้ลึกกฎระเบียบตลาดรัสเซียและเอเชียกลาง : Exploring Economic Opportunities in Eurasian Economic Union เพื...

   งานสัมมนารู้ลึกฎระเบียบรัสเซียและเอเชียกลาง ผู้สนใจลงทะเบียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
   ...

   สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก สำนักงานการค้าต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ นำเอกชนไทยบุกตลาดตะวันออกไกลของรัสเซีย
   สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก สำนักงานการค้าต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ นำเอกชนไทยบุกตลาดตะวันออกไกลของรัสเซีย ...

   สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงมอสโก ทีมประเทศไทย ณ กรุงมอสโก ร่วมกับรัฐบาลกรุงมอสโกจัดงาน Thai Festival in Moscow ครั้งที่ 3 ภายใต้ theme “Food, Film and Fun Fest” ระหว่างวันที่ 17-18 September 2016
   เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก หน่วยงานทีมประเทศไทยร่วมกับรัฐบาลกรุงมอสโกได้จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ครั้งที่ ๓  (Thai Festival in Moscow) ณ ถนนคนเดิน Kuznetsky Most ใจกลางกรุงมอสโก งานดังกล่าวเป็นงา...

   งานแถลงข่าวกิจกรรมภายใต้โครงการ “September 2016: Spotlight on Thailand”
   เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก พร้อมทีมประเทศไทย ได้จัด                    งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ...

   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกจัดกิจกรรมสาธิตการแกะสลักภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปรุงอาหารไทยในรัสเซีย
   ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Moscow Culinary Association ได้จัดกิจกรรมสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้แก่ผู้ปรุงอาหารชาวรัสเซียจากภัตตาคารชั้นนำของรัสเซีย และผู้แทนภาคเอกชนที่ผลิตและนำเข้าอุปกรณ์เครื่องครัวของรัสเซีย จำนวน 11 ราย&nbs...

   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกร่วมกับทีมประเทศไทยจัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปรุงอาหารไทยในรัสเซีย
   ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงมอสโกจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปรุงอาหารไทยในรัสเซีย Train the Trainers ตามนโยบ...

   สุนัขไทยหลังอานชนะการแข่งขัน World Dog Show 2016 ที่กรุงมอสโก
   เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์ อุปทูต ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจผู้แทนจากประเทศไทยที่นำสุนัขสายพันธุ์ต่าง ๆ เข้าร่วมประกวดในงาน World Dog Show 2016 (23-26 มิถุนายน 2559) ณ กรุงมอสโก ในโอกาสนี้ มาร์ก สุนัขไทยเ...

   ธนาคารกสิกรไทยและธนาคาร **VTB ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกัน ในงาน St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2016)*
   เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย
   และนาย Vasily Titov, First Deputy President and Chairman of VTB Management
   Board ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทยและ ธนาคาร VTB
   ของรัสเซียในงาน S...

   ทีมประเทศไทยร่วมเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยที่มหาวิทยาลัย Linguistics University of Nizhny Novgorod และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในเมือง Nizhny Novgorod
   เมื่อวันที่ 18 เมษายน เมษายน 2559 นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก พร้อมผู้แทนทีมประเทศไทยร่วมกับนายบอริส ชิกาเลฟ อธิการบดีมหาวิทยาลัย Linguistics University of Nizhny Novgorod (LUNN) และศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์...

   รายชื่อความตกลงที่ลงนามระหว่างการเยือนรัสเซียของ พลเอกประยุทธ์ จันร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
   <p><strong><u>I ความตกลงภาครัฐ</u></strong></p>
   <ol>
     <li>ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร (Agreement  between the Government of the Kingdom of Thailand and the...

   สัมภาษณ์พิเศษ
   ...

   นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-รัสเซีย ที่เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN – Russia Commemorative Summit) ตามคำเชิญของนายวลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย...

   การประชุมคณะรัฐมนตรีย่อยร่วมไทย-รัสเซีย : ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของความสัมพันธ์
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN – Russia Commemorative Summit) ตามคำเชิญของนายวลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย ในวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐ ปีค...

   ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับน้ำมันดิบของรัสเซีย (Russian Crude Oil) (1)
   แหล่งน้ำมันของรัสเซียส่วนใหญ่อยู่ที่ไซบีเรียตะวันตก (จากพรมแดนที่ติดกับคาซัคสถาน ถึงมหาสมุทรอาร์คติก) และยูราล-โวลกา ในภาคกลางและทางตะวันตกของประเทศนอกจากนี้ รัสเซียเริ่มขยายการผลิตน้ำมันไปที่ไซบีเรียตะวันออก (Vankor field) ภูมิภาคตะว...

   สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดงาน TCEB Networking Function 2015: Thailand Connect - Your Global Business Events Connection in Moscow
   TCEB Networking Function 2015: Thailand Connect - Your Global Business Events Connection in Moscow...

   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขยายลู่ทางเศรษฐกิจกับแคว้น Irkutsk ในเขตไซบีเรียของรัสเซีย
   ผู้แทนทีมประเทศไทยประจำกรุงมอสโก เยือนแคว้น Irkutsk ของสหพันธรัฐรัสเซียในฐานะแขกของรัฐบาลท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2558 ...

   สถานเอกอัครราชทูตจัดงาน Thai Festival in Moscow 2015 ระหว่างวันที่ 12 -13 กันยายน 2558
   เมื่อวันที่ 12 -13 กันยายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมทีมประเทศไทยร่วมกับรัฐบาลเมืองมอสโกจัดงาน Thai Festival in Moscow 2015 ณ ถนนคนเดิน Kuznetsky Most ...

   อุตสาหกรรม
   การลงทุนด้านอุตสาหกรรมของไทยในรัสเซียมีน้อยมาก บริษัทที่ลงทุนในรัสเซียได้แก่ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(CPF) เปิดโรงงานอาหารสัตว์และฟาร์มสุกร ...

   ธุรกิจสปา
   ธุรกิจสปา เศรษฐกิจรัสเซียที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ชาวรัสเซียมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น จึงหันมาสนใจรักษาสุขภาพและความงามมากขึ้น ...

   ธุรกิจร้านอาหารไทย
   ธุรกิจร้านอาหารไทย ปัจจุบันอาหารไทยเริ่มเป็นที่นิยมในรัสเซียมากขึ้น เนื่องจากมีรสชาติดี (แต่ชาวรัสเซียจะชอบอาหารที่มีรสชาติไม่เผ็ดจัดนัก)...

   สินค้า
   สินค้าส่งออกจากไทยไปรัสเซียในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ของปี 2557  เพิ่มขึ้นราว 2% หรือมีมูลค่า 510.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ( 16,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.9%) ...

   ไทยประกาศความสำเร็จ ส่งออกเนื้อสุกรไปรัสเซียเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้น
   นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยที่ส่งออกเนื้อสุกรไปยังรัสเซีย...

   ย้อนรอยความขัดแย้งรัสเซียและยูเครน...ผลกระทบต่อรัสเซียกับโอกาสส่งออกของไทย
   ...

   Upcoming changes to Russian trademark law: a detailed review of the amendments of chapter 76 of the trademark and service mark law
   On March 12, 2014 the Russian President signed Federal Law ¹ 35-FZ amending the Civil Code, including its Part IV, “Rights to the Results of Intellectual Activities and Means of Individualization”....

   Products on Russia’s Import Ban List
   MOSCOW, August 7 (RIA Novosti) – The Russian Government published on its website Thursday the list of agricultural products banned for import for one year from the United States, the European Union, Canada, Australia and Norway....

   รัสเซียค้นพบอุกกาบาตขนาดใหญ่ เสี่ยงพุ่งชนโลก
   มหาวิทยาลัยมอสโก ตั้งอยู่ในเทือกเขาคอเคซัส ใกล้เมืองคีสโลวอดสก์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย สำรวจพบอุกกาบาต ยูอาร์116 (UR116) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 370 เมตร อยู่ห่างจากโลกราว 4.5 ล้านกิโลเมตร...

   ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าจากสหภาพยุโรปและจีนไปรัสเซีย
   รายงานระบุปัญหาสำคัญในกรณี EU และจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญของรัสเซีย และเป็นคู่แข่งสินค้าของไทย รวมทั้งวิธีการลดอุปสรรคและความเสี่ยง...

   โอกาสอุตสาหกรรมไทยในตลาดใหม่
   เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างรัสเซีย เบลารุส และคาซัคสถาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดเก็บอัตราภาษีศุลกากรนอกกลุ่มสมาชิกให้เป็นหนึ่งเดียว...

   สบช่องตลาดส่งออกรัสเซียเพิ่ม
   นางกัลยา ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เปิดเผยถึงการลงนามจัดตั้ง "เอเชียสหภาพเศรษฐกิจ" Eurasian Economic Union หรือ EEU ...

   วิกฤตการณ์หมีขาว
   วิกฤตการณ์การเงินของรัสเซียเป็นข่าวใหญ่อยู่ในขณะนี้ ทั่วโลกกำลังเฝ้ามองดูว่าวิกฤตการณ์ของรัสเซียจะแผ่ขยายวงออกไปยังประเทศอื่น ๆ อย่างไร จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหรือไม่...

   การศึกษาโอกาสทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดรัสเซีย
   รัสเซียจัดเป็นตลาดใหม่ที่มีความน่าสนใจ ทั้งในแง่ของอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ การเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ และทรัพยากรธรรมชาติทางด้านพลังงานที่มหาศาล ปัจจุบันรัสเซียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลก...

   เศรษฐกิจและการค้ารัสเซียหลังครบรอบเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) 1 ปี
   เศรษฐกิจรัสเซียอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงร้อยละ 2 สาเหตุหนึ่งที่เศรษฐกิจรัสเซียถดถอย เนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญของรัสเซียซบเซาอย่างต่อเนื่อง ...

   อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีศักยภาพในตลาดใหม่ : บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (BRIC)
   ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกพอสมควรและมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูงในตลาดบราซิล รัสเซีย อินเดียและจีน ...

   ขั้นตอนการชำระเงินในการส่งสินค้าจากไทยไปรัสเซีย
   กฎหมายแพ่งของรัสเซีย กำหนดให้สินค้า บริการ และสินทรัพย์ทางการเงินสามารถเคลื่อนย้ายได้เสรีในรัสเซีย และภายใต้กฎหมายนี้ นิติบุคคลและบุคคลต่างชาติสามารถได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับคู่ค้าฝ่ายรัสเซีย ...

   รูเบิลร่วงทำรัสเซียเลิกเที่ยววันหยุด
   ชาวรัสเซียยกเลิก หรือเลื่อน แผนการเดินทางช่วงวันหยุดคริสต์มาส และปีใหม่ จากการอ่อนค่าอย่างหนักของเงินรูเบิล...

   ปูตินมั่นใจเศรษฐกิจรัสเซียฟื้นใน 2 ปี
   ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แสดงความมั่นใจ เศรษฐกิจรัสเซีย จะฟื้นตัวในเวลา 2 ปี ชี้ธนาคารกลาง และรัฐบาลดำเนินมาตรการอย่างเหมาะสมในการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมโทษปัจจัยภายนอกต้นเหตุเศรษฐกิจในประเทศย่ำแย่...

   การเปิดร้านอาหารไทยในกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
   ร้านอาหารเป็นตลาดขายปลีกที่เติบโตมากที่สุดสาขาหนึ่ง ในปี 2007 เติบโต 29% แต่การบริโภคยังอยู่ระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตะวันตก และมีช่องว่างที่จะเติบโตได้อีกมาก จึงเป็นสาขาที่ น่าลงทุน...

   รัสเซียเล็งตั้งเขตการค้าเสรีกับอาเซียน
   รัสเซียเผยแผนการเจรจากับอาเซียน เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีร่วมกัน...

   "คาร์ลสเบิร์ก" โตสวน ศก. คอเบียร์ "รัสเซีย" ดันตลาดพรีเมี่ยมโต
   ท่ามกลางการถูกแซงก์ชั่นจากโลกตะวันตก จากเหตุการณ์ในยูเครน และซ้ำด้วยราคาน้ำมันดิบกับค่าเงินรูเบิลที่ตกต่ำ ส่งผลให้เศรษฐกิจรัสเซียตกอยู่ในช่วงสะเก็ดอย่างหนัก...

   คาดจีดีพีรัสเซียติดลบปีหน้า
   กระทรวงเศรษฐกิจรัสเซีย ปรับลดแนวโน้มจีดีพีปีหน้าจาก 1.2% เป็นติดลบ 0.8%...

   ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับน้ำมันดิบของรัสเซีย (Russian Crude Oil) (2)
   น้ำมันดิบของรัสเซียมีคุณภาพแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแหล่งขุดเจาะ อาทิ น้ำมันดิบ Ural blend ที่มาจากภูมิภาคยูราล-โวลกา และจากภูมิภาคไซบีเรียตะวันตกจะมีคุณภาพที่แตกต่างกัน โดยทั่วไป น้ำมันดิบ Ural blend จะมีปริมาณซัลเฟอร์สูงกว่า น้ำมันดิบ Brent Crude Oil ท...   นักลงทุนไทยยังมีการลงทุนในรัสเซียน้อยมาก โดยบริษัทไทยที่ได้เข้าไปลงทุนในรัสเซียในขณะนี้ ได้แก่

   • บริษัท Warehouse ผู้ผลิตเครื่องสำอาง
   • บริษัท Charoen Pakhand Foods (Overseas) LLC. ผู้ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ (ทุนจดทะเบียน 1,531,532,000 รูเบิล)  ซึ่งจะขยายขอบข่ายการลงทุนจนครบวงจรในอนาคต
   • บริษัท CPF AGRO LLC. ผู้เลี้ยงสุกร (ทุนจดทะเบียน 1,166,038,000 รูเบิล ซึ่งในอนาคต จะขยายขอบข่ายการลงทุนจนครบวงจร
   • บริษัทไทยภัทร สปา ดำเนินธุรกิจสปาและร้านอาหาร
   • สำหรับด้านการคมนาคมบริษัทการบินไทยฯ ได้เริ่มเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ-กรุงมอสโก เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2548
   ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก http://www.cpfworldwide.com/download/th/annualreport/anrdwlth13.pdf

   รายชื่อผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้ามายังรัสเซีย

   รัสเซียเคยออกมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าประเภทสัตว์ปีกและไข่จากไทย เนื่องจากปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกในภูมิภาคเอเชีย ตั้งแต่ 26.01.2004 และยกเลิกมาตรการนี้เมื่อ 03.11.2009

     ชื่อบริษัท(Enterprise) Enterprise Number Address Products
   1. Bam Roong Thai Tannery Co., Ltd. VCN. 16 207 Sukhumvit Road Km.30, Samutprakarn 10280 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   2. Chai Watana tannery Group Public Co., Ltd. 4R001 419-420 Buddharuksa Road, Phraeksa, Samutprakarn 10280 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   3. Chong Rueng Sina Bros Co., Ltd. 4R005 1389 Sukhumvit Road Km.30, Samutprakarn 10280 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   4. Chotiwat Manufacturing Co.,Ltd Est. 75 84/22 Moo 7, Asia Highway Rd.,No. 43 Hatyai, Songkhla 90110 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   5. CPF (Thailand) Public Co., Ltd.  VCN 37 115/2 Moo 1, Mittaphapp Road, Tambol Tandiew, Saraburi 18110 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   6. F&E Industry Company Ltd. 4R020 2/3 Moo 4, Bangbuathang Sainoi Rd., T.Bangbuathang, Nonthaburi 11110 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   7. Friendship Enterprise (1977) Co., Ltd. 4R022 62 Moo 10 Viengtan, Lumpang 52190 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   8. Hi-Q Food Products Co., Ltd. VCN 38 195-195/1 Moo 2, Samrong-Klong Dan Rd., Samutprakarn 10560 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   9. Hunter Group Limited Part VCN 53 237 Moo 7, Gate Way City Industrial Park, Tambon Hua Samrong, Chacheongsao 24190 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   10. I.S.A. Value Co., Ltd - Bangkhuntien Plant Est. 126 101\6 Mu 6 Bangkhuntien Road finished feeds and feed additives for cats and dogs
   11. I.S.A. Value Co., Ltd - Sampran Plant Est. 127 44/4 MU 1, Petchkasern Road, Nakornpathorn 73110 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   12. Kuru Taannery Co., Ltd. 4R013 730 Sukhumvir Road Km.30, Samutprakarn 10280 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   13. Mahachai Marine Products Co., Ltd. Est. 124 19/8 Moo 6, Tumbol Nadee, Samutsakorn 74000 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   14. Mars Petcare (Thailand) Co., Ltd VCN 34 799 Moo 4 Chantuk, Nakhonratchasima 30130 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   15. Pataya Food Industies Ltd. Est. 16 90/6 Moo 7, Tarsai, Samutprakarn 74000 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   16. Perfect Companion Group company Limited VCN 36 169 Moo 16, Preparak Road, Tambol Bangsaothong, King, Samutsakom 10540 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   17. Pet Products Ltd. 4R007 110 Moo 2, Puttharaksa Road, Preaaksa, Samutprakarn 10280 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   18. Pet Smart International Co., Ltd. 4R014 20/22 Moo 9 Chonburi- Banbung Street, Nongri, Chonburi 20000 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   19. Pet Treats Ltd. VCN 40 488/8 Moo 2 Bangplee-Tamru RD., Tambolpreaksama, Samutprakarn 10280 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   20. S.I.P. Siam Inter Pacific Co., Ltd. 4R006 105 Moo 9 Chalongkrung Road, Bangkok 10520 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   21. Siam Tin Food Products Co., Ltd Est. 135 224 Moo 6 Yontakankumton Rd., Klongkhud finished feeds and feed additives for cats and dogs
   22. Songkla Canning Public Co., Ltd. VCN.7 333 Moo 2, Karnjanava nich Road, Tumbol Pavong, Songkhla 90100 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   23. Southeast Asian Packaging and Canning Ltd. VCN 46  233 Moo 4, Soi 2 Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   24. Southeast Asian Packaging and Canning Ltd.; VCN 45 1 Moo 4 BaanplaiklongKru Road, Nadee, Samutsakorn 74000 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   25. Thai Great Products Co., Ltd/ 4R009 339 Moo 9, Phuttharaksa Road, Samutprakarn 10280 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   26. Thai Union Frozen Products Public Co.,Ltd Est. 115 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Samutsakorn 74000 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   27. Thai Union Manufacturing Co.,Ltd VCN.5 30/2,94/6 Sethakit l Road, Ampher Muang, Samutsakom 74000 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   28. The Mimi industrial Co., Ltd. VCN. 15 199 Moo 3, Panthong Banboung Road, Banboung, Chonburi 20170 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   29. Tropical Canning (Thailand) Public Co., Ltd. VCN 97 1/1 Moo 2, T.Thungyai, Songkhla 90110 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   30. Unicord Public Company Ltd. Est. 182 56/5 Moo 3, Baansrimueang Rd., Thasai, Samutsakhon 74000 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   31. Vet Suprerior Consultant Co., Ltd. VCN 48 267/20-21 Soi Sathupradit 15 (Thaveewattana) Sathupradit Road, Chongnonsee finished feeds and feed additives for cats and dogs
   32. World Pet International Co., Ltd. 4R021 919 Moo4 Bangpoo99, Sukhmvit Road Km.14, Bangpoomai, Samutprakarn 10280 finished feeds and feed additives for cats and dogs
   33. B. FOODS PRODUCT INTERNATIONAL CO., LTD. 49 39 MOO 5, SARABURI - LOMSAK ROAD, CHONGSARIKA, PHATTHANA NIKHOM, LOPBURI 15220, THAILAND finished poultry meat products
   34. Bangkok Ranch Public Co., Ltd. 14 18/1 Moo 12, Lang Wat Bangplee Yai nai Rd., Bangplee Yai, Bangplee, Samuthprakarn 10540 poultry offals and fats
   35. BETTER FOODS CO., LTD. 10 4/2 MOO 7, SOI SUKAPIBAL 2, BUDHAMONTHON 5 ROAD, OMNOI, KRATHUMBAEN, SAMUTSAKHON 74130, THAILAND finished poultry meat products
   36. CARGILL MEATS ( THAILAND ) LIMITED 32 23/1 MOO 2, KHOW WONG, PHRA PHUTTHABAT, SARABURI 18120, THAILAND finished poultry meat products
   37. CARGILL MEATS (THAILAND) LIMITED 165 44 MOO 5, CHOKCHAI-KHONBURI RD., KRATOK, CHOKCHAI, NAKHON RATCHASIMA 30190, THAILAND finished poultry meat products
   38. CENTRAL POULTRY PROCESSING CO., LTD. 07 54 MOO 5, PAHOLYOTHIN RD., KHLONG NUENG, KHLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120, THAILAND poultry offals and fats
   39. CPF (Thailand) Public Co., Ltd. 03 48 MOO 9, SUWINTHAWONG ROAD, SANSAB, MINBURI, BANGKOK 10510, THAILAN poultry offals and fats
   40. CPF (Thailand) Public Co., Ltd. 18 111 SOI BANGNA-TRAD 20, BANGNA-TRAD ROAD, BANGNA, BANGKOK 10260, THAILAND poultry offals and fats
   41. CPF (Thailand) Public Co., Ltd. 23 150 MOO 7, TANDIEW, KAENGKHOI, SARABURI 18110, THAILAND poultry offals and fats
   42. CPF (Thailand) Public Co., Ltd.(EST. 139)      139 333,333/1-2 MOO 9, SIKHIU-DET UDOM ROAD, THAYIEM CHOK CHAI, NAKHON RATCHASIMA 30190, THAILAND finished poultry meat products
   43. F&F FOOD COMPANY LIMITED 160 61 MOO 3, THUNGKOHK-DONTAPHET RD.,T. BOSUPHAN, A. SONGPEENONG, SUPHANBURI 72190, THAILAND poultry offals and fats
   44. GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED 11 209 MOO 1, TEPARAK RD., KM.20.5, BANG SAO THONG, SAMUT PRAKAN 10540, THAILAND finished poultry meat products
   45. GFPT Nichirei (Thailand) Company Ltd. 201 198 MOO 4, HANG SUNG, NONG YAI, CHON BURI 20190 poultry offals and fats
   46. GOLDEN FOODS SIAM LIMITED 34 34/1 MOO 7, TAMBOL BUENGKHAMPROY, AMPHOE LAM LUK KA, PATHUMTHANI 12150, THAILAND poultry offals and fats
   47. GOLDEN FOODS SIAM LIMITED 53 42/6 MOO 4, TAMBOL ONGKHARAK, AMPHOE ONGKHARAK, NAKHONNAYOK 26120, THAILAND finished poultry meat products
   48. KAONA POULTRY CO., LTD. 51 110 MOO 6, TAMBON NONNHON, AMPHUR WARINCHAMRAB, UBONRATCHATHANI 34190, THAILAND finished poultry meat products
   49. LAEMTHONG FOOD PRODUCTS CO., LTD. 06 87 MOO 9, BUDDHAMONTHON 5 ROAD, SAMPRAN DISTRICT, NAKHONPATHOM 73210, THAILAND finished poultry meat products
   50. LAEMTHONG POULTRY CO., LTD. 70 1/10 , MITTRAPHAP ROAD, TAMBON SUNG NEON, AMPHOE SUNG NEON, NAKHON RATCHASIMA 30170, THAILAND Meat : poultry offals and fats
   51. PANUS POULTRY CO., LTD. 79 1/1 MOO 5, T. MONNANG, A. PHANAT NIKHOM, CHONBURI 20140, THAILAND finished poultry meat products
   52. SAHA FARMS CO., LTD. 44 99 MOO 8, SARABURI-LOMSAK ROAD, HUAY HIN, CHAI BADAN, LOPBURI 15130, THAILAND Meat : poultry offals and fats
   53. SUN FOOD INTERNATIONAL CO., LTD.  25 69 MOO 6, MUAK LEK - WANG MUANG RD., KAMPRAN, WANG MUANG, SARABURI 18220, THAILAND finished poultry meat products
   54. THAI POULTRY GROUP CO., LTD. 109 209/55 MOO 3, BUNG, SRI RACHA CHON BURI 20230, THAILAND Meat : poultry offals and fats
   55. Bangkla Pig Slaughterhouse EST 102 163/1 Moo 1, Hua Sai, Bangkla, Chahoengsao 24110, THAILAND Meat : pork
   56. BetagroSafetyMeatPacking. LTD EST 111 215 Moo 1, Praputtabath-Kaosuung rd, Chongsarika,,Pattananikom ,Lopburi,Thailand Meat : pork
   57. Kongphop Frozen Foods Co., Ltd № 1201 95 Moo 3 Ekachai Road, Nadee District, Amphur Muang, Samutsakorn 74000 Fishery products and seafood
   58. A. Wattanchai Frozen Products Co., Ltd № 1264 208/2 Thamkunakorn Road, Krokkrak, Muang, Samutsakhon 74000 Seafood (shrimps)
   59. Andaman Surimi Industries Co., Ltd № 1163 12/32 Moo 3, Bangkachao, Muangsamutsakhon, Samutsakhon 74000 Fishery products (surimi)
   60. Anglo-Siam Seafoods Ltd. № 1013 22/1 Moo4, Teparak Road, Bangplee, Samutprakarn Seafood (octopus)
   61. Anusorn Mahachai Surimi Co., Ltd. № 1256 59/7 Moo 8, Tasai, Muang, Samutsakorn 74000 Fishery products (surimi)
   62. Asia Royal Seafood Co., Ltd № 1319 7/88 Moo 2, Tambol Bangnon, Amphur Muang, Ranong Fish, fishery products and seafood
   63. Asian Alliance International Co., Ltd. 2071 8/8 Moo 3, Rama 2 Road, Banbor, Muang, Samutsakorn Fish, fish products and seafood
   64. Asian Seafoods Coldstorage (Suratthani) Co., Ltd № 1117 57 Moo4, Asia Highway Km.41, T.Tarsaton, A. Punpin, Suratthani 84130 Thailand Fishery products and seafood
   65. Big Kitchen Co., Ltd № 3124 80/2 Moo1, Thamkunakhon Road, Bangyaprake, Muang, Samutsakorn Fishery products
   66. C.P. Retailing and Marketing Co., Ltd № 1136 177 Moo4, Pathumthani-Latlumkaeo, Pathumthani Fishery products and seafood
   67. Chaicharoen Marine (2002) Co., Ltd. № 1202 364 Moo8, Tambol Bana, Amphur Muang, Pattani Fish, fish products and seafood
   68. Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd (Rayong) № 1003 200 Moo1,Tambol Klongpoon, Amphur Klang,Rayong 21170 Seafood (shrimps)
   69. Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd (Samutsakorn) № 1006 82/12-14, Moo 4, Bangtorad, Muang, Samut Sakorn, Samut Sakorn Seafood (shrimps)
   70. Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd (Songkhla) № 1024 79 Moo 10, Tambol Thabon, Amphur Ranod, Songkhla Seafood (shrimps)
   71. Chin Huay Co., Ltd. № 2023 19/144 Moo7, Thakham Road, Sa-Mae Dam, Bangkhuntian, Bangkok 10150 Preserves
   72. Chockdee Sea Products Co., Ltd. № 3133 14/1 Mou10, Bangkhuntak, Muang, Samutsongkharm Dryed fishery products
   73. Chotiwat Manufacturing Co., Ltd № 2004 84/22 Moo 7, Asia Highway Road, No.43, Hatyai, Songkhla Preserves
   74. Chung Long Oceanic Co., Ltd № 1274 - Fish, fishery products and seafood
   75. CPF Food Products Co., Ltd № 1186 30/3 Moo3, Suwintawong Rd., Lampakchee, Nongjok, Bangkok 10530 Thailand Fishery products and seafood
   76. Crystal Frozen Foods Co., Ltd. № 1245 109/4 Moo 1,Tambol Baanbor,Amphur Muang, Samutsakorn 74000 Seafood (devilfish)
   77. Empire Foods Product Co., Ltd. 2080 9/9 Moo2, Tambon Thasai, Amphur Muang, Samutsakorn Fish, fish products and seafood
   78. Gallant Ocean (Thailand) Ltd № 1223  49/50 Moo4,Ekachai Road,Tambol Kokkham,Amphur Muang, Samutsakorn 74000 Fish, fishery products and seafood
   79. Giant Food Products Co., Ltd. № 1275 71 M.6 Soi Rungpreecha, Sethakit Road, Tasai, Muang, Samutsakorn Fish, fishery products and seafood
   80. Golden Prize Canning Co., Ltd № 2043 55/4 Moo 3 Kok-Kham Rd., Bangyapraek, Muang, Samuthsakorn 74000 Preserves
   81. Golden Sea Frozen Foods Co. Ltd. № 1300 1277 Vichienchodok Road, Mahachai District Amphur Muang, Samutsakorn 74000 Fish, fishery products and seafood
   82. I.S.A. Value Co., Ltd № 2001 44/4 Moo1, Petchkasem Rd., Sampran, Nakornpathom 73110 Thailand Preserves
   83. I.S.A. Value Co., Ltd № 2011 89 Soi Bangkhuntien 14, Bangkhuntien Rd., Samaedam, Bangkok 10150 Fishery products and seafood
   84. I.T. Food Industries Co., Ltd № 1173 Samutsakorn Industrial Estate 39/108 Moo2, T. Bangkrajao, A.Muang, Samutsakorn 74000 Thailand Fish and fishery products
   85. Jung Jun Industry& Express Co., Ltd № 3134 2/11 Moo2, T.Rongkhe, A.Baan Peaw, Samutsakorn Dryed fishery products
   86. J’NS Andaman Co., Ltd № 3135 245 Moo 10 Soi Theapkanchana Tumbon Klongmader, Aumper Krathumbaen Samutsakon 74110 Dryed fishery products and seafood
   87. K&U Enterprise Co., Ltd. № 1286 1289 Wichianchodok Rd., Muang, Samutsakhon 74000 Seafood (shrimps)
   88. Kantang Cold Storage Industry Co., Ltd. № 1032 32/50 Soi Limskul, Kuena Road, Kantang, Trang 92110 Seafood (devilfish)
   89. Kantang Seafood Co., Ltd. № 1033 32/50 Soi Limskul, Kuena Road, Kantang, Trang 92110 Fishery products (surimi)
   90. KF Foods Limited № 1283 1 Moo 4 Baanplaiklongkru Road, Samutsakorn 74000 Seafood
   91. Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited № 1015 4/2 Moo3, Asia Highway No.43, Namom, Songkhla 90310 Thailand Seafood (shrimps)
   92. Kingfisher Holdings Limited № 1034 1261 Vichienchoodoc Rd., T. Mahachai, A.Muang Samutsagkorn 74000 Thailand Fish, fishery products and seafood, preserves
   93. Kingfisher Holdings Limited (Songkhla Branch) № 1035 24,26 Raj-u-thid 1 Road, Tambol Bo-yang, Amphur Muang, Songkha Fish, fishery products and seafood
   94. Kitchenc of the Oceans (Thailand) Co., Ltd № 1174 61/9 Moo1,Tambol Bangrin,Amphur Muang, Ranong Fish, fishery products and seafood
   95. Maeklong Foods Co., Ltd № 1150 208/1 Moo1, Vithan-Vithi Rd., A.Muang, Samutsongkram 75000 Thailand Seafood
   96. Man A. Frozen Foods Co., Ltd. № 1069 3/2 Moo7, Kao Rupe Chang, Muang, Songkhla Fish, fish products and seafood
   97. Matalay Fishery Co., Ltd. № 1311 7/88 Moo 2, Tambol Bangnon, Amphur Muang, Ranong Fish, fishery products and seafood
   98. May Ao Foods Co., Ltd № 1125 568 Mu 2, Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Bangpoomai, Ampermuang, Samutprakarn Seafood (shrimps)
   99. MMP International Co., Ltd № 2065 198/8 Moo 6, Nadi, Main District, Samutsakorn 74000 Thailand Fishery products and seafood
   100. Narong Seafood Co., Ltd № 1016 5/4-6 Moo4,Seatakit Rd., T.Nadee, A.Muang Samutsakorn 74000 Seafood
   101.  Narong Seafood Co.,Ltd № 3090 85 Thawai Road,Thachalom, Samudsakorn Dryed fishery products
   102. Natural Sea Product Co., Ltd № 3083 29/6 Moo 3, tambol Bangyapak Amphur Muang, Samutsakorn 74000 Dryed fishery products
   103. P.N. Marine Foods Products Co., Ltd № 3056 120/9 Moo7, Kokkham, Muang, Samutsakorn Dryed fishery products and seafood
   104. Pan Asia (1981) Co., Ltd № 2007 814 Soi Kasamsuwan (Sukhumvit 50) Sukhumvit Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkokn 10250(office) Preserves
   105. Pataya Food Industries Ltd. № 2002 90/6 Tambol Tarsai,Amphur Muang, Samutsakorn 74000 Fish, fishery products and seafood
   106. Phiboonchai Maepranom Yhai Chili Paste Co., Ltd. № 3043 68/10 Moo 12 Boromrajchonnee Road, Salathammasop,Taweewattana,Bangkok 10170 Fish, fishery products and seafood
   107. Phuket Dongher Trading Co, Ltd № 1222 36/1 Theppratan Road, Tumbol Rassada, Amphur Muang, Phuket Fishery products and seafood
   108. Pichai Fish Sauce Co., Ltd № 3015 129 Bangsaenlang Road, Sansuk, Chonburi Fishery products
   109. Prantalay Marketing Co., Ltd № 1315 1285 Wichianchodok Road, Ampur Muang, Samutsakhon Seafood (shrimps)
   110. Q.Food Co., Ltd. № 1308 68/2 Moo 6,Tumnob, Singhanakon, Songkhla 90280 Preserves
   111. S. Ruamthai Co., Ltd 3139 21/4 Moo1, Pharam 2 Road, Bangnumcherd, Muang District, Samutsakorn Fish, fish products and seafood
   112. S. S. Frozen Fjjd Co. Ltd № 1012 70/5 Moo3, T.Kao-Rup-Chang, A.Muang Songkhla 90000 Thailand Fish, fishery products and seafood
   113. S.K. Foodstuff Trading Co., Ltd. № 3075 78 Moo 5, Sukhumvit Road, Pae, Muang, Rayong Dryed seafood
   114. S.P. Enterprise international Co., Ltd № 3078 615 Soi Soonbunturnkarnkha, Klongchan, Bangapi, Bangkok Dryed fishery products
   115. Sahamangmee Seafood Nutrition Co., Ltd № 3051 104/4 Moo 8, Tambol Paknum, Amphur Muang, Chumphon Dryed fishery products and seafood
   116. Sea Horse (Canning) Intertrade Co., Ltd № 2009 198 Moo 3, Chana-Songkhla Road, T. Thungwang, A.Muang, Songkhla Preserves
   117. Sea Horse Intertrade Co., Ltd. № 1044 199 Moo3, Chana-Songkla Road, T.Thungwung, A.Ampur Muang, Songkhla Fish, fishery products and seafood
   118. Seafresh Industry Public Company Limitrd № 1020 402 Village 8, Pakham Chumphon,Chumpkhon 86120 Fish, fishery products and seafood
   119. Siam Marine Frozen Foods Co., Ltd № 1287 201 Moo 7 Rama 2 Road, Bangkaew, Muang,Samutsongkram Seafood
   120. Siam Oсean Frozen Foods Co., Ltd № 1007  63/7 Moo6, Rama 2 Rd.,Km.37, Bangkrajao, A.Muang Samutsakorn 74000 Thailand Seafood
   121. Songkla canning public company limited № 2013  979/9-10 12th Floor S.M. Tower Bld.Phaholyotin Road, Samsennai, Phyathai, Bangkok 10400(office) Preserves
   122. Starfish Co., Ltd. № 1137  79/8 Moo 1, Bangtorud, Amphor Muang, Samutsakhon 74000 Fishery products (surimi)
   123. Surapon Foods Public Co. Ltd. 1009 247 Theparak Rd., Theparak, Samutprakarn, Thailand 10270 Fish, fish products and seafood
   124. Teppitak Seafood Co, Ltd судно Zealand V.0736 № 1055  96/22 Moo8, Naklua Rd., T.Bana., A.Muang, Pattani 94000 Thailand Fishery products and seafood
   125. Thai Inter Fishery Trading Co., Ltd № 3128 88 Moo.7, T.Pawong, A.Muang Songkhla 90100 Dryed fishery products
   126. Thai Ocean Venture Co, Ltd № 1170 64/213 Moo 7 Anupasphuketkan Rd., T.Ratsada, A.Muang, Samutsakon 74000 Fish and fishery products
   127. Thai Royal Frozen Food Co., Ltd № 1172 119/99 Moo1, Vichienchodok Road, Tambon Tachin, Amphur Muang, Samutsakorn Seafood (shrimps)
   128. Thai union Frozen products Public Company Limited № 1025  72/1 Moo7 Sethakit 1 Road,Tambon Tarsrai, Amphuer Muang, Samutsakon 74000 Seafood, preserves
   129. Thai union manufacturing Сo., Ltd № 2005 30/2 Sethakit 1 Road, Amphur Muang, Samutsakorn 74000 Preserves
   130. Thaveevong Industry Co., Ltd № 1161  206/63 Jedsadavitee Rd., Mahachai, A.Muang, Samutsakorn 74000 Thailand Dryed fishery products
   131. The Siam Union Frozen Foods Co., Ltd. № 1196 55/83 Moo6, T.Thassai, A.Muang Samutsakhon 74000 Thailand Seafood
   132. The Union Frozen Products Co. Ltd. № 1063 1259 Wichianchodok Rd, Ampur Muang Samutsakorn Seafood
   133. Thoreka Company Ltd. № 3132 89/50, 89/62 Moo2 Karlong Muang Samutsakhon 74000 Dryed fishery products
   134. Tipwanchai Seafoods Co., Ltd № 1106 696 A.Soi Tessabansommutti, Pipit Road,T.Bankode A.Muang Chonburi 20000 Dryed fishery products and seafood
   135. Transamunt Food Co., Ltd № 1060 23 Moo1, Thonburi-Paktor Rd., T.Chaimongkol, A.Muang Samutsakorn 74000 Fishery products and seafood
   136. Tuna Paradise Co., Ltd. № 1317 49/7 Moo.7 T/Kokkloy A.Takuathung, Phang Nga 82140 Fish, fishery products and seafood
   137. Сhonburi LC Company Limited № 3106 44/6 M.I T.Nhongmaidaeng, A.Muang Chonburi 20000 Fish, fish products and seafood
   138. S.P.A. INTERNATIONAL FOOD GROUP CO. LTD 2063 - finished or canned fish

   หน่วยงานภาครัฐ


   Ministry of Economic Development of the Russian Federation

   1,3 1-ya Tverskaya-Yamskaya, Moscow, 125993 Russia
   +7 (495) 694-03-53
   +7 (499) 251-69-65
   mineconom@economy.gov.ru
   www.economy.gov.ru   The Parliamentary Upper House

   Bolshaya Dmitrovka, 26, Moscow, 103426 Russia
   +7 (495) 629-70-09
   +7 (495) 629-67-43, +7 (495) 697-41-67
   www.council.gov.ru   The Parliamentary Lower House

   Okhotnyy Ryad, 1, Moscow 103265 Russia
   +7 (495) 692-62-66
   +7 (495) 697-42-58
   stateduma@duma.gov.ru
   www.duma.gov.ru


   Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

   32/34 Smolenskaya-Sennaya pl., 119200, Moscow G-200 Russia
   +7 (499) 244-41-19
   +7 (499) 244-41-12
   dip@mid.ru, pressdept@mid.ru, site@mid.ru
   www.mid.ru


   Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation

   Kitaygorodskiy pr-d, 7, Moscow 109074 Russia
   +7 (495) 539-21-87
   +7 (495) 539-21-72
   pressa@minprom.gov.ru
   http://minpromtorg.gov.ru/


   Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance

   107139, Moscow, Orlikov pereulok, 1/11 Russia
   +7 (495) 607-51-11
   info@svfk.mcx.ru
   www.fsvps.ru


   Ministry of Finance of the Russian Federation

   109097, Moscow, Ilinka Str. 9 Russia
   +7 (495) 987-93-72
   +7(495) 913-46-97
   pr@minfin.ru
   www.minfin.ru

   Federal Tax Service

   127381, Neglinnaya str., 23 Moscow Russia
   +7 (495) 913-03-79
   +7 (495) 913-00-05, +7 (495) 913-00-06
   www.nalog.ru


   Federal State Statistics Service

   39, Miasnitskaya St., bldg. 1, 107450, Moscow, Russia
   +7 (495) 607-490
   +7 (495) 607-4087
   stat@gks.ru
   www.gks.ru


   Federal Customs Service

   +7 (499) 449-7252
   +7 (499) 449-7319
   ots–geg@mtu.customs.ru
   www.customs.ru


   Federal Tariff Service

   109074, Kitaigorodsky proezd,7, Moscow Russia
   info@fstrf.ru
   +7 (495) 620-51-11, +7 (495) 620-50-66 +7 (495) 620-50-81.
   www.fstrf.ru


   Agency for Strategic Initiatives

   36/9, Str. Novy Arbat, Moscow, 121205 Russia
   asi@asi.ru
   +7 (495) 690-91-29 +7 (495) 690-91-39
   www.asi.ru


   Russian Investment Agency

   3, Krasnaya Presnya Street Moscow 123995 Russia
   office@invest-rf.com
   +7(906) 722-0-722 +7(495) 980-25-47 ext. 49203
   http://invest-rf.com/


   หน่วยงานภาคเอกชน

   ตารางที่ 1 บริษัทที่สำคัญของรัสเซีย

   บริษัทของรัฐ
   บริษัท ธุรกิจหลัก ผู้ถือหุ้นหลัก
   ALROSA เพชร รัฐบาลกลางและ Sakha Republic
   Bank VTB ธนาคารและการลงทุน รัฐบาลกลาง
   Gazprom หลังงาน(ก๊าซธรรมชาติ) รัฐบาลกลาง
   Rosatom พลังงานนิวเคลียร์ รัฐบาลกลาง
   Rosneft พลังงาน(น้ำมัน) รัฐบาลกลาง
   Rosoboronexport อาวุธ รัฐบาลกลาง
   Rustec เทคโนโลยีชั้นสูง รัฐบาลกลาง
   บริษัทเอกชน
   Evraz เหล็ก Alexander Frolov; Alexander Abramov
   LUKoil พลังงานน้ำมัน Vagit Alekperov
   Magnitogorsk Iron and Steel(MMK) เหล็ก Viktor Rashnikov
   Mechel เหมืองแร่และโลหะ Igor Zyuzin
   Norilsk Nickel เหมืองแร่และโลหะ เครื่องบริษัท Interrosและ RUSAL
   Novolipetsk Steel(NLMK) เหล็ก Vladimir Lisin
   Polyus Gold เหมืองแร่ Suleiman Kerimov และ เครือบริษัท ONEMIX
   RUSAL โลหะ เครือบริษัท Renova และ Basic Element
   Severstal เหล็กและเหมืองแร่ Alexander Mordashov
   UGMK โลหะ Iskander Makhmudov

   ตารางที่ 2 กลุ่มหรือเครือบริษัท

   กลุ่มบริษัท ธุรกิจหลัก เจ้าของหลัก
   Alfa Group CTC Media
   X5 Retail Group
   Alfa Bank
   Vimpelcom(โทรคมนาคม)
   Mikhail Fridman; Pyotr Aven
   Basic Element RUSAL
   EuroSibEnergo(พลังงาน)
   GZ Group(ยานยนต์)
   Glavstroi (ก่อสร้าง)
   Soyuz Bank
   Oleg Deripaska
   Interros Norilsk
   Nickel
   Prof-Media
   Rosbank
   Vladimir Potanin
   Metalloinvest บริษัทต่างๆเกี่ยวกับเหมืองแร่และโลหะ Alisher Usmanov; Vasily Anisimov
   ONEMIX Group Polyus Gold
   IFC-Bank
   Soglassye Insurance Company
   Renaissance Capital (การลงทุน)
   Mikhail Prokhorov
   Renova ผลประโยชน์ของ RUSAL ในด้านพลังงานในระดับภูมิภาคและบริการโทรคมนาคม Viktor Vekselberg
   Sistema Mobile TeleSystems
   Moscow City Telephone Network
   Moscow Bank for Reconstruction and Development
   Bashneft Oil Company
   Vladimir Yevtushenkov

   หน่วยงานราชการไทย

   สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก
   Royal Thai Embassy Moscow

   129090, Bolshaya Spasskaya 9, Moscow  Russia
   thaiemb@nnt.ru , consular@thaiembassymoscow.com (ฝ่ายกงสุล)
   +7(495) 608-08-56 , หมายเลขฉุกเฉิน  +7 (916) 939-21-55
   +7(495) 690-96-59
   http://th.thaiembassymoscow.com


   สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก/ทหารไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก
   Thai Defense and Army Attache Moscow

   148 Leninsky Prospekt, Apt 34, 119571 Moscow Russia
   dao_moscow@hotmail.com
   +7 (495)434 -45-15
   http://moscow.rta.mi.th


   สำนักงานพาณิชย์ (ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก)
   Office of Commercial Affairs, Royal  Thai embassy, Moscow.

   115054, Moscow, Kosmodamianskaya smb., 52, k.1A, 10th floor.
   moscow@thaitrade.ru
   +7 (499) 653-59-89
   +7 (499) 653 6959
   www.thaitrade.ru


   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานมอสโก)
   Tourism Authority of Thailand Moscow office

   101000, Bolshoy Spasoglineschevsky Pereulok, 9/1, Buld. 16, office 4, Moscow Russia
   +7 (495) 623-25-05
   +7(495) 623-27-73
   www.tourismthailand.ru


   สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก
   Office of the Naval Attache Royal Thai Embassy Moscow

   Moscow, Ivana Babushkina str., 10, apt. 92
   +7 (926) 194-56-63
   www.rtnmoscow.com


   รายชื่อบริษัทที่ปรึกษากฏหมาย

   Baker & McKenzie - CIS, Limited

   White Gardens, 9 Lesnaya Street, Moscow 125047,Russia
   andrei.afanasiev@bakermckenzie.com
   +7( 495) 787 2700
   +7 (495) 787 2701
   www.bakermckenzie.com


   Egorov Puginsky Afanasiev & Partners

   40/5 Bol. Ordynka St., Moscow, 119017, Russia
   Mow_office@epam.ru
   +7 (495) 935 8010
   +7 (495) 935 8011
   www.epam.ru


   Capital Legal Services LLC

   7 Dolgorukovskaya Street, Sadovaya Plaza business center,127006 Moscow, Russia
   cls@cls.ru
   + 7 (495) 970-10-90
   + 7 (495) 970-10-91
   www.cls.ru


   Norton Rose Fulbright (Central Europe) LLP

   White Square Office Center, Butyrsky Val str.10, Bldg.A. Moscow 125047 Russia
   +7 499 924 5101
   +7 499 924 5102
   www.nortonrosefulbright.com


   ALRUD Law Firm

   Skakovaya 17 bld.2, 6th floor, Moscow 125040 , Russian Federation
   info@alrud.com
   + 7 (495) 234 96 92
   +7 (495) 956 -37-18
   www.alrud.com


   Publishing House Customs Terminals

   129366, Yaroslavskaya ul., 15,Bld.3 Moscow Russia
   CustomsTerminals@yandex.ru
   / +7 (495) 972-786
   www.svx.su


   CMS Legal

   Gogolevsky Blvd. 11, Moscow 119019 , Russian Federation
   +7(495) 786-40-00
   www.cmslegal.ru


   Herbert Smith Freehills CIS LLP

   109012 Moscow, Ulitsa Nikolskaya 10 Russia
   +7 (495)363-65-00
   +7( 495) 363-65-01
   www.herbertsmithfreehills.com


   Russin & Vecchi

   Sadovnicheskaya Street, 35-37, bldg.2, Suite 406, 115035 , Russian Federation
   +7 950 289 3659
   www.russinvecchi.com


   DLA Piper Rus Limited

   125009, Leontievsky pereulok, 25, Moscow Russia
   +7 (495) 22- 44-00
   +7 (495) 221-44-01


   Kachkin & Partners

   Paradnaya str. 7, office 22, St. Petersburg 191014 , Russian Federation
   +7 (812) 602-02-25
   www.kachkin.com


   PwC Russia

   125047, White Square Office Center,10 Butyrsky Val, Moscow Russia
   +7 (495) 967-60-00
   +7 (495) 967-60-01
   www.pwc.ru


   KPMG in Russia and the CIS

   123317, Naberezhnaya Tower Complex, Block C,10 Presnenskaya Naberezhnaya, Moscow Russia
   moscow@kpmg.ru
   +7 (495) 937-44-77
   +7 (495) 937 44-99
   www.kpmg.com


   รายชื่อบริษัทโลจิสติกส์

   AVVALUCKS

   Moscow region, Khimki City, Moscow str. 21, 141400 Russia
   +7 (495) 995-20-80
   +7 (495) 995-20-80
   office@avvalucks.ru
   http://avvalucks.ru

   AEROPLAN

   Saint-Petersburg, Moskovskoye, 13-А, 196158
   +7 (812) 327-04-73; 329 0208; 329 0209
   +7 (812) 373-16-08
   info@aeroplan.spb.ru
   www.aeroplan-cargo.com


   Cargo Charter Service

   Moscow, Russia, Kahowka 33/1 , 109029 Russia
   +7(926)137-85-38
   +7(499)132-51-95
   sales@cargocharterservice.com
   www.cargocharterservice.com


   Pro Logistics

   18 Yunnatov St., Moscow, Russia, 127083 Russia
   +7 (495) 545-09-12, +7 (495) 612- 85-29
   +7 (495) 612-71-67
   info@pro-l.ru
   www.prologistics.ru


   WTN

   5, Mezhevoj Kanal, 198035, St. Petersburg, Russia
   +7 (812) 251- 18-77
   +7 (812) 713- 08-80
   wtn@vneshtrans.com
   www.vneshtrans.com


   Rhenus Logistics

   OOO Maxx Intermodal Systems Satellite Office Moscow FEZ Sherrizon Solnechnogorsk District 141580 Moscow Region Russia
   +7 (495) 229- 34 -92
   +7 (495) 229 -34 -93
   mismow@logistixx.com
   www.ru.rhenus.com


   TIS-Logistic

   off 311-312, 3, Malaya Semyonovskaya Str., Moscow City, Russia
   / +7 (495) 646-72-10; 646-72-11 
   tm@tis-logistic.ru 
   www.tis-logistic.ru


   Synergy Logistics

   St. Petersburg, ul.Kapitanskaya, 4 Russia
   +7 (911) 919-18-88
   wtn@vneshtrans.com
   http://alianca-logistics.com


   Yusen Logistics

   4th Lesnoy Pereulok, Building 13, 6th Floor, Moscow, 125047 Russia

   +7( 495) 775-07-39
   +7 (495) 775-07-38
   svetlana.budaeva@ru.yusen-logistics.com
   www.eur.yusen-logistics.com