เกร็ดการทำธุรกิจ

SWOT Analysis
จุดแข็ง

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

นับแต่รัสเซียได้ปฏิรูประบบเศรษฐกิจ นโยบายด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือ

  • การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและบริการที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งกระจายไปยังภูมิภาคต่าง
  • การส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
  • การดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ

ปริมาณกำลังซื้อ

รัสเซียเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงเนื่องจากมีจำนวนประชากรถึง 145 ล้านคน รวมทั้งยังเป็นประตูสู่ประเทศอดีตสหภาพโซเวียต (Commonwealth of Independence State: CIS) ซึ่งยังมีระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับรัสเซียอย่างใกล้ชิด ดังนั้น ปริมาณกำลังซื้อจึงไม่ได้จำกัดเฉพาะตลาดรัสเซีย แต่รวมถึงประชากรอีกกว่า 100 ล้านคนในเหล่าประเทศ CIS


ความพร้อมของวัตถุดิบ

รัสเซียเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค จึงมีศักยภาพด้านการผลิตสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติทั้งกลุ่มที่ผลิตเพื่อตลาดรัสเซียและเพื่อส่งออกไปประเทศอื่นรวมถึง รัสเซียมีแหล่งน้ำมันและก๊าซสูงเป็นอันดับสองรองจากกลุ่มโอเปค จึงเป็นปัจจัยในการสนับสนุนการลงทุนในรัสเซีย


จุดอ่อน

จุดอ่อนหลักๆ ของการค้าการลงทุนในประเทศรัสเซียเป็นปัญหาอันสืบเนื่องจากการเป็นตลาดใหม่ ทำให้การพัฒนาในด้านต่างๆ ยังไม่เป็นมาตรฐาน ทำให้มีปัญหาด้านการจัดการและมาตรฐานบุคคลากรนอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านความชัดเจนของกฎระเบียบการค้า การลงทุน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันรัสเซียอยู่ในช่วงการปฏิรูปและปรับปรุงจุดอ่อนดังกล่าว สำหรับจุดอ่อนด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของรัสเซีย คือ การขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีความล่าช้าในการปฏิรูปสาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย์ ระบบการธนาคาร และช่องว่างรายได้ระหว่างประชาชนในเมืองและชนบท นอกจากนี้ยังพบว่า บริษัทที่นำเข้าสินค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่เป็นวิสาหกิจของรัฐ


โอกาส

ราคาน้ำมันดิบ

ส่งผลต่อความมั่นคง ราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีรายได้จากการส่งออกเป็นจำนวนมากและสามารถพลิกผันฐานะทางการเงินของรัสเซียมั่นคงขึ้น โดยเฉพาะทุนสำรองระหว่างประเทศ


นโยบายต่างประเทศ

เนื่องจากประธานาธิบดีให้ความสำคัญกับนโยบายด้านต่างประเทศมาโดยตลอด ทำให้รัสเซียเป็นมิตรประเทศของสหรัฐฯและช่วยให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบริเวณประเทศเพื่อนบ้านมากไปกว่านั้นรัฐบาลได้กวาดล้างพวกกลุ่มอิทธิพลทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีอากรได้เพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสให้มีผู้ประกอบการเอกชนรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก


ข้อตกลงการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน

หลังจากที่รัฐบาลไทยและรัสเซียลงนามร่วมกันในข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างกัน โดยอาศัยความได้เปรียบและความเชี่ยวชาญของแต่ละประเทศ จึงถือเป็นปัจจัยเกื้อหนุน การร่วมลงทุนในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้ รัสเซียมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งไทยสามารถรับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้แขนงต่างๆ


อุปสรรค

ความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนชาวไทยต่อรัสเซีย

นักลงทุนชาวไทยยังมีความรู้ความเข้าใจในศักยภาพของประเทศรัสเซียในวงจำกัด และยังขาดความสัมพันธ์การเชื่อมโยงทางธุรกิจ จึงทำให้นักลงทุนไทยขาดความเชื่อมั่นในการริเริ่มหรือการดำเนินธุรกิจติดต่อระหว่างภาคเอกชนของไทยต่อรัสเซีย


ความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางการเงิน

ความขาดแคลนกลไกในการประกันความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นหนึ่งอุปสรรคที่ทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในรัสเซีย แต่อย่างไรก็ตามมีการแก้ปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดคือได้มีการเร่งรัดให้จัดทำข้อตกลงระหว่าง EXIM Bank และธนาคารเพื่อการค้าต่างประเทศของรัสเซียและการจัดข้อความตกลงระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและRussian Union of Entrepreneurs and Industrialists เพื่อส่งเสริมการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างเอกชนของทั้งสองฝ่าย


ปัญหาด้านการคมนาคม

เนื่องจากที่ตั้งของประเทศรัสเซียอยู่ห่างไกลจากประเทศไทย ทำให้ไม่สามารถใช้การขนส่งทางบกที่ช่วยให้ไทยสามารถแข่งขันด้านราคาได้ การคมนาคมจึงใช้เส้นทางทางน้ำเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีข้อจำกัดในการกระจายสินค้าไปยังเมืองใหญ่ต่างๆทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียได้ให้ความสำคัญการพัฒนาเส้นทางบกและทางรถไฟเชื่อมโยงในประเทศโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมระหว่างฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกไกลซึ่งจะสามารถช่วยให้การขนส่งสินค้าภายในประเทศมีความคล่องตัวและทั่วถึงขึ้น


ปัญหาด้านการสื่อสาร

อุปสรรคในด้านการสื่อสารสำหรับนักลงทุนชาวไทยคือมีจำนวนคนที่สามารถสื่อสารทั้งภาษารัสเซียและภาษาไทยในระดับที่ใช้การได้เป็นจำนวนจำกัด จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านเข้าใจในวัฒนธรรมการทำธุรกิจ ข้อมูลข่าวสาร และการเข้าถึงตลาดรัสเซีย

แหล่งที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า http://tpso.moc.go.th/modules/datacenter/images/File/Russia/Russia_Opp51_2.pdf