เกร็ดการทำธุรกิจ

โอกาสและแนวโน้มทางการค้า

ประเทศรัสเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรสูงถึง 143.6 ล้านคน รวมทั้งยังเป็น Crossroad ของการติดต่อการค้า การลงทุน การขนส่ง กับประเทศอดีตสหภาพโซเวียตอื่นๆ ซึ่งยังคงมีสายสัมพันธ์ทางภาษา ระบบเศรษฐกิจ การเมือง ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในระดับทวิภาคี และในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค จึงมีผลให้ศักยภาพที่แท้จริงของรัสเซียไม่ได้จำกัดเฉพาะตลาดรัสเซีย แต่ขยายรวมไปถึงตลาด CIS อีกกว่า 100 ล้านคน โดยเฉพาะประเทศยูเครน คาซัคสถาน เบลารุสและอุซเบกิสถาน ซึ่งมีอัตราการขยายตัวของ GDP ในระดับสูง โดยมีรายได้จากการลงทุนทรัพยากรธรรมชาติด้านน้ำมันและเชื้อเพลิงนอกจากนี้ รัสเซียยังเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติกระจายทั่วภูมิภาค มีศักยภาพเป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบที่สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตของไทย ซึ่งไทยสามารถนำเข้าเพื่อใช้ในการผลิตในประเทศ หรือสนใจเข้าไปลงทุนทำการผลิตในรัสเซียโดยอาศัยวัตถุดิบในการแปรรูปเพื่อตลาดในรัสเซียและการส่งออกไปประเทศอื่น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมป่าไม้ อัญมณี เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ ฯลฯในด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น รัสเซียกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของการค้า/การลงทุน อุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว จึงมีศักยภาพเป็นแหล่งลงทุนสำหรับไทยโดยเฉพาะในสาขาการบริการที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น ในด้านธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร สปา เสริมความงาม การตกแต่งภายในอาคาร ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญ

รัสเซียเป็นแหล่งสั่งสมวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีสูง ซึ่งไทยอาจพิจารณาร่วมมือในเรื่องการร่วมทุนหรือการนำเข้าเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์สำหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมในประเทศ หรือเป็นศูนย์กระจายเทคโนโลยีของรัสเซียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ในอนาคต


ที่มา:
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
http://www.investinregions.ru/en/why-russia/