รู้จักเรา

การลงทุนจากต่างประเทศ

นับตั้งแต่ปี 1992 รัสเซียได้ดำเนินการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากระบบวางแผนส่วนกลางไปสู่ระบบเสรีนิยม โดยมีแนวทางที่สำคัญๆ ได้แก่ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การเปิดเสรีการค้า และการปฏิรูประบบการเงิน การคลัง โดยมีเป้าหมายเพื่อนำรัสเซียให้พ้นจากสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความล้มเหลวของการบริหารเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางในสมัยสหภาพโซเวียต ทั้งนี้ รัฐบาลรัสเซียยังคงดำเนินนโยบายอื่นๆ เพื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะการลดบทบาทของรัฐบาลในภาคธุรกิจ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน ตลอดจน การลดอัตราภาษีศุลกากร

นอกจากนี้ รัฐบาลรัสเซียยังให้ความสำคัญต่อการลงทุนของประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมโดยรวม พร้อมทั้งขยายธุรกิจ การเพิ่มการจ้างงาน การเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาระบบธุรกิจของบริษัทภายในประเทศให้มีความทันสมัย โดยรัฐบาลรัสเซียได้ประกาศใช้ Law on Foreign Investment เพื่อส่งเสริมและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้าไปลงทุนในรัสเซียเพิ่มขึ้น นับตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2542 เป็นต้นมา และมีหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนในรัสเซีย คือ The Russian State Investment Agency อยู่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของรัสเซีย ทำหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมี Institute of Direct Investment Foundation (IDI) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ทำหน้าที่เป็นผู้เก็บรวบรวมฐานข้อมูลด้านการลงทุนที่สำคัญ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้าไปลงทุนในรัสเซียด้วย

นอกจากนี้รัสเซียตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี ค.ศ. 2018 จะอยู่ในอันดับที่ 20 ของ Doing Business ranking ซึ่งจัดทำโดย World Bank โดยล่าสุด ปี ค.ศ. 2014 รัสเซียอยู่ในอันดับที่ 92 ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวรัฐบาลรัสเซียได้จัดตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า The Agency for Strategic Initiatives(ASI) มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนการลงทุน ให้ข้อมูล จัดทำ roadmap สำหรับเพิ่มบรรยากาศการลงทุนและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆแก่นักลงทุนเพื่อให้สัดส่วนการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติในรัสเซียเพิ่มมากขึ้นโดย roadmap ของ The Agency for Strategic Initiatives(ASI) มุ่งไปที่ตัวแปรที่ไม่แน่นอนสำหรับบรรยากาศการลงทุนและลดอุปสรรคสิ่งกีดขวางทางด้านการดำเนินการของรัฐ พัฒนาขั้นตอนพิธีการทางศุลกากรและภาษีที่เกี่ยวข้อง ปกป้องสิทธิของนักลงทุน อำนวยความสะดวกด้านความเข้มงวดด้านกฎหมายของรัฐ เพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุนจากธนาคาร และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และการประชาสัมพันธ์

จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติของรัสเซียเปิดเผยว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีมูลค่ารวมทั้งหมด 26.118 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2013(รายละเอียดดังตาราง 1) ซึ่งมากกว่ามูลค่าการลงทุนในปี 2012 สูงถึง 39.9% การลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติจำแนกตามประเภทของธุรกิจมีสัดส่วนดังนี้ (สถิติ สิ้นปี 2013) ภาคการผลิต(53%), ค้าปลีก ค้าส่ง(18%), การเงิน(12%), การขุดเจาะสัมปทาน(7%), อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง(6%), การขนส่งและการสื่อสาร(3%) และอื่นๆ(1%) ขณะที่เงินลงทุนสุทธิที่ไหลออกจากรัสเซียในปี 2013 มีมูลค่าเท่ากับ 57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจคาดการณ์ว่าในปี 2014 จะมีเงินทุนไหลออกประมาณ 25-30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ


ตารางการลงทุนจากต่างประเทศของรัสเซีย

Inflows in 2013 Accumulated by the end of December of 2013
mln. US dollars including percent of total mln. US dollars including percent of total
direct portfolio other direct portfolio other
Foreign investments- total 170180 26118 1092 142970 100 384117 126051 5691 252375 100
including by economic activity:
agriculture, hunting and forestry 610 384 41 185 0.4 2750 1976 123 651 0.7
fishing 30 6 0.0 24 0.0 59 21 5 33 0.0
mining and quarrying 11424 3343 27 8054 6.7 64211 20842 244 43125 16.7
including:
mining of energy producing minerals 8745 3065 27 5653 5.1 56405 18610 220 37575 14.7
mining except of energy producing minerals 2679 278 0.1 2401 1.6 7806 2232 24 5550 2.0
manufacturing 89789 7946 359 81484 52.8 146663 46270 2983 97410 38.2
of which:
manufacture of food products, including beverages, and tobacco 3641 769 280 2592 2.1 13685 8587 311 4787 3.6
manufacture of textiles and textile products 75 34 3 38 0.0 275 215 3 57 0.1
manufacture of leather, leather products and footwear 13 1 0.0 12 0.0 5 5 - 0.1 0.0
manufacture of wood and wood products 737 219 0.2 518 0.4 3297 2077 11 1209 0.9
manufacture of pulp, paper and paper products; publishing and printing 1053 279 0.1 774 0.6 3466 2253 14 1199 0.9
manufacture of coke and refined petroleum products 53869 28 0.0 53841 31.7 68471 2011 528 65932 17.8
manufacture of chemical products 5501 1102 5 4394 3.2 7465 3330 141 3994 1.9
manufacture of rubber and plastics products 1219 601 17 601 0.7 2222 1733 41 448 0.6
manufacture of other non-metallic mineral products 1074 354 48 672 0.6 5980 3691 794 1495 1.6
manufacture of basic metals and fabricated metal products 12458 442 3 12013 7.3 25706 11030 854 13822 6.7
of which manufacture of basic metals 12096 347 3 11746 7.1 24662 10268 843 13551 6.4
manufacture of machinery and equipment 1547 684 0.0 863 0.9 4272 2819 6 1447 1.1
manufacture of electrical, electronic and optical equipment 546 320 2 224 0.3 2489 2041 24 424 0.7
manufacture of transport equipment 7719 2972 1 4746 4.5 8565 5939 238 2388 2.2
including:
manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 7127 2754 1 4372 4.2 7714 5505 238 1971 2.0
manufacture of ships, aircraft and spacecraft and other transport equipment 592 218 - 374 0.3 851 434 0.2 417 0.2
electricity, gas and water supply 1636 166 153 1317 1.0 9129 4906 576 3647 2.4
construction 723 195 1 527 0.4 4408 2738 331 1339 1.1
wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods 31030 7660 121 23249 18.2 69822 12145 300 57377 18.2
hotels and restaurants 59 30 - 29 0.0 607 383 3 221 0.2
transport and communications 4759 803 14 3942 2.8 32094 7269 165 24660 8.4
of which communications 2908 463 13 2432 1.7 10718 1505 57 9156 2.8
financial intermediation 20121 1050 59 19012 11.8 12368 6283 294 5791 3.2
real estate, renting and business activities 9717 4332 317 5068 5.7 40276 22334 667 17275 10.5
of which:
maintenance of housing stock 0.1 0.1 - - 0.0 133 122 0.1 11 0.0
research and development 196 15 0.0 181 0.1 497 103 22 372 0.1
public administration and defence, compulsory social security - - - - - 559 - - 559 0.1
education 1 1 - 0.2 0.0 1 1 - 0.1 0.0
health and social work 194 178 - 16 0.1 445 403 0.0 42 0.1
other community, social and personal service activities 87 24 - 63 0.1 725 480 0.0 245 0.2

ที่มา: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_12/IssWWW.exe/stg/d02/24-10.htm

โดยประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดที่เข้ามาลงทุนในประเทศรัสเซีย คือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มูลค่าการลงทุน 24,602 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 14.4 รองลงมาได้แก่ประเทศไซปรัส มูลค่าการลงทุน 22,683 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 13.3 โดยในภาพรวมประเทศที่มีการลงทุน 10 อันดับ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
  Mln. US dollars Percent of total
Total investments of which by country 170180 100
Switzerland 24602 14.4
Cyprus 22683 13.3
United Kingdom 18862 11.1
Luxembourg 16996 10.0
Netherlands 14779 8.7
France 10309 6.1
Germany 9157 5.4
USA 8656 5.1
Ireland 6757 4.0
China 5027 2.9

ที่มา: