รู้จักเรา

การต่างประเทศภายหลังสิ้นสุดสงครามเย็น ประเทศรัสเซียได้เป็นผู้นำในการจัดตั้งกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent State: CIS) ซึ่งเป็นการรวมตัวของประเทศอดีตสมาชิกสหภาพโซเวียต เพื่อดำเนินนโยบายแบบหลวมๆ ในการส่งเสริมการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกัน นอกจากนี้ ได้กำหนดนโยบายต่างประเทศโดยเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา ตลอดจนมีความร่วมมือที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้นในกรอบพหุภาคีและสหประชาชาติ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับประชาคมโลกเพื่อจัดการกับประเด็นปัญหาข้ามชาติ อาทิ การต่อต้านการก่อการร้าย การป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง และปัญหายาเสพติด เป็นต้น

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 ประธานาธิบดีรัสเซีย นายวลาดีเมียร์ ปูติน ได้เห็นชอบต่อแนวทางและหลักการดำเนินนโยบายต่างประเทศในปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญ คือ รัสเซียมุ่งใช้นโยบายการต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ อำนวยความสะดวกด้านการค้า มุ่งส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ และสนับสนุนกระบวนการพหุภาคีภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ ที่นำมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ส่งเสริมนโยบายการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับประเทศที่มีพรมแดนติดกันเพื่อป้องกันความตึงเครียดและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี และเสริมสร้างบทบาทของรัสเซียในเวทีการค้าระดับโลก

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่รัสเซียได้ผนวกดินแดนในเขตสหพันธ์ไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย และทำให้ชาติตะวันตก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และแคนาดา ดำเนินการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย รัฐบาลรัสเซียได้ทบทวนแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศ โดยหันไปกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับประเทศจีนและประเทศสำคัญในเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะเวียดนามและประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าจากประเทศตะวันตก พร้อมกันกับขยายโอกาสพัฒนาความร่วมมือด้านการค้ากับจีนและประเทศในเอเชีย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง